Tarihler kitabı

Tarihler kitabı

Tarihler kitapları, Eski Ahit’te yer alan iki kitap. Kitabı Mukaddes’in İngilizce Katolik çevirilerinde Paralipomenon I ve II olarak da adlandırılır. Başlangıçta, Yahudi geleneğinde tek kitap sayılan Ezra ve Ne-hemya ile birlikte tek bir metin oluşturan I. ve II. Tarihler, Âdem’den başlayıp Babil Sürgünü (İÖ 6. yy) sonrasında Ezra ve Nehemya dönemlerine değin İsrailoğullan-nın tarihini içerir. Aralarındaki dil, üslup ve düşünce birliği, iki kitabın da İÖ 350-300 dolayında yaşadığı sanılan tek bir yazar tarafından kaleme alındığını düşündürmektedir.

İki metinde de kaynak olarak Eski Ahit’ ten Samuel ve Krallar kitaplan kullanılmış, ama bu kitaplarda anılan tarihsel olaylar, yazarın ilgi alanına ve bakış açısına göre değişikliğe uğratılmıştır. Sözgelimi Hz. Davud’un adına gölge düşürecek olaylara yer verilmemiş, tersine saygınlığını pekiştirecek nitelikteki olaylar öne çıkarılmıştır. Örneğin I. Krallar Kitabı’nda (5-7) Kudüs Tapınağı’nın yapımına karar verenin Hz. Süleyman olduğu belirtilirken burada, yapım kararını veren ve hazırlıklara girişen Davud’dur (I. Tarihler 22). Ama Süleyman da benzer biçimde yüceltilir. Örneğin I. Krallar Kitabı’nda (11) anlatıldığı gibi onun inancından sapmasından ve Tanrı tarafından üzerine düşmanların gönderilmesinden söz edilmez. Krallığın ikiye ayrılmasından sonraki dönemi kapsayan bölümde de kuzeydeki İsrail Krallığfna hemen hiç yer verilmemiştir.

I. Tarihler Kitabı’nda verilen soyağacı da (1-9) gerçek İsrailoğullarının, Davud’un hükümdarlık döneminde ortaya çıktığını gösterme amacına yöneliktir. Sonraki bölümler gene yazarın Kudüs Tapınağı ve Davud sülalesi gibi, asıl İsrailoğullarının varlığını sürdürmeye yönelik kuramlara ilgisini ortaya koyar. Babil Sürgünü’nden sonra İsrailoğullarının kimliğini yeniden tanımlama gereğinin doğduğu göz önüne alınırsa, yazarın bu tutumu yadırgatıcı değildir. Yazarın kuzeydeki krallığı yok sayma eğilimi kuzeydeki Samiriyelilere karşı önyargılı olduğunu gösterir.

Yorum yazın