Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası

Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası Nedir

Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası,1925’ten sonra türk tarîh encümenİ mecmuasi, İstanbul’da Tarih-i Osmani Encümeni’nce iki ayda bir yayımlanan tarih dergisi (Nisan 1910-Mayıs 1931). Türkiye’de Batılı anlamda tarih incelemelerine yer veren ilk süreli yayındır.

Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’mn ilk sayısı 14 Nisan 1914’te çıktı ve 1918’e değin iki ayda bir aralıksız olarak yayımlandı. Daha sonra yayını zaman zaman kesintiye uğradı. Son birkaç sayısı gecikmeli olarak bir arada yayımlandıktan sonra, encümenin adının değişmesi üzerine 78-1. sayısı Türk Tarih Encümeni Mecmuası (TTEM) adıyla çıktı. 1 Haziran 1928’deki Arap harfli son sayısından (96-19.) sonra 1929-31 arasında Latin harfleriyle beş sayı daha yayımlandı. Encümenin yerini Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin (sonradan Türk Tarih Kurumu) alması üzerine, 101. sayısıyla yayımı sona erdi.

Dergide, çoğu encümen üyesi olan Abdur-rahman Şeref, Necip Asım (Yazıksız), Mehmed Galib, Halil Edhem (Eldem), Ahmed Tevhid (Bilge), Mistakidis, Efdaleddin (Tekiner), Ahmed Refik (Altmay), Ali Emiri, Mehmed Zeki (Pakalın), Mehmed Fuad (Köprülü), İbnülemin Mahmud Kemal (İnal) gibi araştırmacıların Osmanlı ve Türk tarihi üzerine incelemeleri, belgelere dayalı araştırmaları yayımlandı. Ayrıca Kanunname-i Âl-i Osman, Kritovulos’un Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani’si, Tâci-zade Cafer Çelebi’nin Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi, Vakıat-ı Sultan Cem, Tursun Bey’in Tarih-i Ebu’l-Fetih’i, Koca Sekban-başı Risalesi, Seyyid Mehmed Refi Efendi’ nin İran Sefaretnamesi, Tarihi Cami-i Şerif-i Nur-ı Osmani önce Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda tefrika edildi, daha sonra her biri derginin eki olarak verildi.

Etiketler:

Yorum yazın