Taceddinoğulları Beyliği

Taceddinoğulları Beyliği

Taceddinoğulları, 1348-1428 arasında Bafra, Ordu ve Niksar’ı içine alan bölgeye egemen olan Türkmen beyliği.

Beyliğin kurucusu olan Taceddin Bey, İlhanlı egemenliğinin yıkılışı sırasında babası Doğancık Bey’in nüfuzundan yararlanarak 1348’de Karahisar Caniği’ne (Ünye, Fatsa ve Niksar) egemen oldu. Önceleri Eretna Beyliği’nin Amasya emiri Hacı Şad-geldi’ye bağlı kaldı. Bu arada topraklarını Sivas emiri Kadı Burhaneddin’e karşı savundu. 1381’de de Trabzon imparatoru III. Aleksios’un kızı Eudokia ile evlendi. Kadı Burhaneddin, Taceddin Bey’in ölümünden (1387) sonra Niksar ve İskefser’i ele geçirdiyse de buraların yönetimini, kendisine bağlı olması koşulu ile Taceddin’in oğlu Mahmud’a (hd 1387-98) bıraktı. Ama Mah-mud’un OsmanlIlarla yakınlaşması üzerine Fenariye’yi ele geçirerek Amasya’yı kuşattı. Bu sırada Mahmud’un kardeşi Alp Arslan da Niksar’ı ele geçirerek Kadı Burhaneddin’e bağlandı (1394). Kadı Burhaneddin Eretna Bey’in yakınlarından Feridun ile işbirliği yaptığından kuşkulandığı Alp Ars-lan’ı öldürttü (1394). Ama Sivas Caniği’n-den (Samsun ve Çarşamba) oluşan toprakların yönetimini Alp Arslan’ın oğulları Hü-sameddin Haşan ve Mehmed Yavuz’a bıraktı. Mahmud Bey ise I. Bayezid’in (Yıldırım) Amasya, Tokat ve Sivas’ı almasından (1398) sonra OsmanlIların hizmetine girdi. Hüsameddin Hasan’la (hd 1394-1428) kardeşi Mehmed Yavuz (hd 1394-1428), Sivas Caniği’ndeki egemenliklerini Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Timur’un denetiminde sürdürdüler. Uzun süre beylerbeylik yapan Mahmud Bey’in 1423’te Şehzade Küçük Mustafa Çelebi ayaklanmasına katılması nedeniyle öldürülmesinden sonra Osmanlı-Taceddinoğulları ilişkileri bozuldu. Taced-dinoğullarının toprakları 1428’de kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı; Haşan Bey’e de sancakbeyliği verildi.

Yorum yazın