Sultani Nedir

sultani, mekteb-İ sultani ya da sultanîye olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda açılan ortaöğretim kurumu.

İlk sultani 1868’de İstanbul’da açılan Mek-teb-i Sultani’ydi (bugün Galatasaray Lisesi). 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi vilayet merkezlerinde sultani adı altında okullar açılmasını öngördüyse de, II. Meş-rutiyet’in ilanından (1908) önce yeni sultaniler açılamadı. Ama bazı kaynaklarda bu tarihten önce Girit’te Mekteb-i Kebir ve Beyrut’ta Medrese-i Sultaniye adıyla açılan okulların sultani düzeyinde olduğu belirtilir. 1908’de ve izleyen yıllarda büyük vilayet merkezlerinde idadiler)*) sultaniye dönüştürüldü ve yeni sultaniler açıldı. 1915’te sultani sayısı 50’ye ulaştı. Bunlardan bir bölümüne yatılı öğrenci de alınıyordu. 1911’de İstanbul’da açılan ilk inas (kız) idadisi 1913’te İnas Sultanisi olarak öğretime başladı. İkinci inas sultanisi 1922’de İzmir’de öğretime açıldı. İlköğretimin üstüne altı yıl eğitim veren sultaniler Cumhuriyettin ilanından (1923) sonra lise olarak yeniden düzenlendi.

Yorum yazın