Naymanlar

Naymanlar kimdir – Naymanlar nedir
NAYMANLAR, Batı Moğolistan’da yaşayan sekiz kabileden (nayman) meydana gelen türk topluluğu. (Genellikle altay kavimlerinden sayılırlar. Yabaku* ve Basmıl-lar ile birlikte nayman («sekiz») topluluğunu kurarak Cungarya’da yaşadılar; Tien* Şan’ı ele geçirmeğe çalıştılar, XII. yy.ın sonlarına doğru Moğolistan’da Keraitler ve Merkitler ile birlikte hareket ederek, sınırları batıda Irtiş, güneyde Doğu Türkistan olan güçlü, bir kavimler birliği kurdular. Hıristiyanlığın Nesturî mezhebini kabul e-den hanlarına Küşlük (Güçlük) veya Gök-türkler zamanında kullanılan Buyruk gibi unvanlar verdiler. Nayman hanlarının en tanınmışı İnanç Bilge Buğu Han ile oğulları Buyruk Han ve Taybuga Handır. Nay-manlar 1199’da Cengiz Han tarafından bozguna uğratılınca batıya doğru göç ettiler; Harizmşahlar ile birlikte Karahıtay hükümdarlığını ele geçirdiler (1211). 1218’de Cengiz’in kumandanı Cebe Noyan’a yenilerek dağıldılar ve küçük zümreler halinde yaşamağa devam ettiler. İran sahasına hâkim olan tlhanlılar zamanında bir tümen bunlarm adını taşıyordu, beylerinden Baycu Noyan’m halefi îlçigiday Noyan, Fransa kralı Louis IX’a (Saint Louis) bir mektup gönderdi ve onu tehdit etti, llhanlı sarayında başkadılann nayman asillerinden olması usulü kabul edilmişti. Naymanlar, XVI. yy.ın ilk yıllarında Kasım Han’a (1511-1523) bağlı kavimler arasında da yer aidi. Bk. KAZAKİSTAN. (M)

Yorum yazın