Nabukodonosor

NABUKODONOSOR («tacı koruyan» anlamında babilce k^), ar. Buhtunnasar, üç Babil kralının ortak adı. — NABUKODONOSOR I. M. ö. 1146 – 1123 yılları arasında saltanat süıdü. Elamlıları Zagros dağlarına kadar gerilettiği ve Asurlula-ra karşı başarısız bir saldırıya giriştiği bilinir. — NABUKODONOSOR II. Nabupolassar’-ın oğlu (M.ö. 605-562). 612 Tarihlerinde med kralı Kyaksares’in kızıyle evlendi. A-sur devletinin yıkılışında etkili oldu. 593’te Kudüs üstüne yürüdü. Kudüs kralını tutukladı ve halkını esir olarak Babiolania’ya götürdü. Fakat Kudüs’ün bağımsızlığına dokunmayarak Sedekias adlı birini kral tayin etti. Ancak bu yeni kral da kısa zamanda Tyr ile birlikte Babil’e düşmanca davranarak Mısır’a yanaştı; Nabukodonosor ikinci defa Kudüs’e yürüdü. Şehri M. ö. 586’da ele geçirdi. Kudüs kralının gözlerini oydurarak Babil’e götürdü, oğullarını idam ettirdi ve şehre Babilonialıları yerleştirdi. Nabukodonosor II devri Babil’in en parlak çağı oldu; Babil şehri gittikçe büyüdü: Krallık sarayı, Marduk tapınağı, Ziggurat, büyük köprü ve tahkimat (Medler duvarı, İştar kapısı), Asma bahçeler bu devirde yapıldı. Fakat bu kralın ölümünden sonra Babil devleti gittikçe zayıfladı.

— NABUKODONOSOR III, M.Ö. 521 yılında pres kralı Dara’nın tahta çıkışı sırasında Babil’i Perslere karşı ayaklandıran bir zorbanın aldığı ad. Dara şehri kuşattı. Herodotos’a göre, ancak M. ö. 519’da yardımcısı Zapyr sayesinde alabildi. Hükümdarlığını ilân etmiş olan Nabukodonosor

III de 3 0000 babilli ile birlikte idam edildi.

— tar. telm. Nabukodonosor heykeli, Tevrat’ta (Daniel II, 31-35), NabuködoriO-; sorun, rüyasında altm^ güm^ş tunfe ve demirden yapılmış, âVkKİari’î .Kilom

bir heykel gördüfcü ‘ anlatOıı;:V 0âğd^iı ; Şu-1 varlanan bir taş bu heyetlin kİİdeıPâyafc-‘1 larına çarparak heykeli; (yıkat Aie ğını haline getirir, iktidarınken iyi bir şe-< kilde yerleşmiş gibi göründüğü zaman, ge- * nellikle zayıf bir temele sahip bulunduğunu ifade etrfıek için NabukwdoriOsor’un hey-i keli hatırlatılır.

Yorum yazın