Medler kimdir – Medler nedir

Medler kimdir – Medler nedir
, Heredotos ve Strabon’a göre arî ırktan bir kavim. Başlangıçta göçebe olan Medlerin adı, ilk olarak Asur kralı Salmanasar Hl’ün (M.ö. IX. yy.) bir metninde yer almıştır. Medler İran’a yerleştikten sonra VII. yy.da Hemedan’ı kendilerine başkent yaptılar. M.ö. I. binyıl-da İran’da yaşamış olan iskitler, Frigya-lılar ve Kimmerler halkına mensup olan Medlerin dili hint-avrupa diliydi, fakat kendilerine özgü bir yazıları olmadığı sanılmaktadır. Sonradan Babillilerle birleşen Medler Asur imparatorluğunun yıkılmasını sağladılar. Med kralı Kyaksares, M.ö. 614′-te Asur’u, sonra da 612’de Ninova’yı ele geçirdi ve sınırlarını Kızılırmak nehrine kadar genişletti. Lydia kralı Alyattes devrinde Medlerle Lydia’lılar arasında süren savaşlar M.ö. 585’te bir barış antlaşmasıy* le son buldu. M.ö. VI. yy.da, pers kralı Kambyses, med kralı Astyages’in kızı Man-dane ile evlendi ve bu evlilikten Büyük Keyhüsrev (Kuruş) doğdu. Keyhüsrev kral olunca Med imparatorluğunu ve zorba hükümdarı Astyages’i ortadan kaldırmağa karar verdi. Keyhüsrev Hemedan’ı ele geçirdi, Astyages’i esir aldı ve kızıyle evlendi. Bundan sonra da Medlerle Persler birleşti.
— G. santl. Tam bir med sanatından söz edilemez. «Luristan sanatı» adı altında toplanan ve göçebeler tarafından madenden yapılmış bazı eşyalar, Medlerin eseri olarak kabul edilebilirse de, Keyhüsrev’in zaferinden sonra med sanatı Akamanış dönemi İran sanatıyle karışır. Persepolis kabartmalarında iranlılar plili uzun bir gömlekle bir çeşit oluklu taç, Medler de kısa bir gömlek veya düz bir harmani ile oval biçimde bir başlık giyerler, (l)

Yorum yazın