Matbaa-i Amire

Matbaa-i Amire , ilk resmî devlet basımevi. Harbiye Mektebi matbaası, Ceridehane, Mektebi Tıbbiyei Adliye matbaası, Dârülmaarif matbaası v.b. basımevlerinin faaliyetinden sonra Takvimhane ve Dârüttıbaa matbaalarının birleştirilmesiyle meydana getirildi (1864). 1866’da Maliye nezaretinin bulunduğu eski defterdarlık binasının yanında kaime (kâğıt para) basmak için yapılmış olan bina, maarif nazırı Edhem Paşa tarafından onartılıp genişletilerek basımevi, Topkapı surları içindeki bu yeni yere taşındı. Buraya önceleri Dârüttıbaatil Âmire, bir süre sonra da Matbabaayı Âmire denildi. Basımevinde ilk olarak tâlik harflerle basım yapıldı (1884). Eğitim ve kültür alanlarında bazı eserler ve devlet kırtasiye malzemesi basıldı. Küçük Said Paşa, tarihçi Lütfi Efendi, Ahmed Midhat Efendi ve Cevat Bey gibi zamanın aydın kişileri matbaada müdürlük yaptılar. Bir curnal üstüne Matbaayı Âmire Abdülhamid

II yönetimince bir süre kapatıldı (1901). ikinci Meşrutiyetin ilânından sonra (1908) yine eski önemini kazandı. Takvimi* Veka-yi burada basıldı. Tesisler yeniden gözden geçirilerek günün ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirildi. Basımevi, Cumhuriyetin ilânına kadar Matbaayı Âmire adını taşıdı. Sonra MÜH mctbaa, daha sonra da Devlet matbaası adını aldı. Devlet matbaaları birleştirilince, okul kitapları ve kültür eserleri basılması için Millî Eğitirt% bakanlığının emrine verildi (1939). Tesisler genişletilerek modern bir duruma getirildi. Bugün, eski Matbaayı Âmire, Millî Eğitim basımevi adım taşır; ilk matbaanın gördüğü bazı işler (Resmî Gazete’nin basımı v.d.) Ankara’da Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kurumu tarafından yapılır.

Yorum yazın