Malkoçoğulları kimdir

Malkoçoğulları kimdir, ünlü bir akıncı aile. Ailenin tarihi XIV. yüzyıla kadar iner. Turhanbeyoğulları, Mihaloğulları ve Evre-nosoğulları gibi bunlaı da Rumeli’ye akınlar yaparak ün kazandılar. Genellikle Mal-koçoğullarının üslendiği yer Silistre sancağı, hareket merkezleri ise Akkerman’dı. Ailenin atası Malkoç Mustafa Beydir. Yıldırım Bayezid, şehzadesi Çelebi Süleyman’ın yerine Mustafa Beyi Sivas valisi olarak tayin etti. 1402’de Timur, Sivas’ı kuşattı. Mustafa Bey on sekiz gün şehri savundu. Ancak daha soma Timur ile askerlerinin ve kendisinin hayatına dokunulmamak şartıyle anlaştı ve kaleyi Timur’a teslim etmek istedi. Timur, Malkoç Mustafa Beyin teklifini olumlu karşıladı. Fakat sözünde durmadı ve Sivas’ı savunan Malkoç Beyin askerlerini hendeklere doldurdu ve Sivas halkına da iyi davranmadı. Aile, ününü Fatih ve Bayezid II devrinde yaşayan, Malkoç Mustafa Beyin oğlu balİ* bey zamanında kazandı. Bali Bey, Boğdan voyvodası üstüne yaptığı akınlar sonunda bu voyvodanın Lehistan’a kaçmasına yolaçtı. 1498 Nisanında Lehistan’a düzenlediği akında Baltık denizinin 220 km yakınına kadar gitti ve Akkerman’a döndü. Aynı yılın ekim ayında Galiçya ile Podolya topraklarını yağmaladı. Bu başarılardan sonra Bali Beye vezirlik verildi. Bali Beyin, Ali Bey ve Ali Tur Bey adlarında iki oğlu vardı. Bunlardan Alı Bey, Yavuz Sultan Selim’in yakın adamlarından biriydi. Sultan Selim, padişah olduktan sonra, kardeşlerinden Ahmed’i ortadan kaldırmak için, Ali Bey ile Tur Ali Beyden yararlandı. Ali ve Tur Ali Beyler bir süre sonra Yavuz’un İran seferine katıldılar, bu savaşta kahramanca çarpışarak öldüler (1514). Mal-koçoğulları soyunu, Ali Çavuş adiyle de anılan ve Mehmed III devrinin son akıncı beylerinden biri olan Malkoçoğlu Ali Paşa sürdürdü. Paşa, Mısır beylerbeyi iken Yemişçi Haşan Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi (1603). Haşin ve sert yaradılışlı bir kişi olan paşa, «Yavuz» unvanıyle de anıldı. Sadrazam tayin edildikten sonra İstanbul’a geldi. Padişahın isteğine uyarak Macaristan seferine çıkan Malkoçoğlu Ali. Paşa, Belgrad’da Lala Mehmed Paşadan serdarlığı devraldı. Beş gün sonra öldü (1604). [m]

Yorum yazın