Haçova Meydan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Haçova Meydan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgiler

Haçova Meydan savaşı, Osmanlıların Almanya ile Haçova’da (Macaristan) yaptığı savaş (26 ekim 1596). Osmanlıların Almanya ile olan savaşı 1593’te başlamıştı. Mehmed III kesin bir sonuç almak gayesiyle sefere çıktı. Kuzeydoğu Macaristan’daki Eğri önlerine geldi. Almanların elinde olan bu kaleyi fethetti (1596). Mehmed III ile savaşacak olan Almanya ve müttefiklerinin ordusuna imparatorun kardeşi arşidük Maximilien kumanda ediyordu. İdaresindeki kuvvetlerle türk ordusunu vurmak ve Eğri’yi geri almak için kaleye yaklaştı. Bu kuvvetlerin çok az ve zayıf olduğunu tahmin eden sadrazam Damat İbrahim Paşa, düşmana çok yakın olan dördüncü vezir Cafer Paşaya taarruz emri verdi (22 ekim 1596). Verilen emre uyan Cafer Paşa emrindeki 15 000 kişilik bir kuvvetle harekete geçti. Rumeli beylerbeyi Veli Paşa bu taarruza katılmadı ve 10 000 askeri ile geri döndü. Düşman saflarının içinde büyük kayıplar veren Cafer Paşa 4 500 kişilik kuvvetle arşidük Maximilien’in alaylarını yararak yüzlerce şehit verdikten sonra Ordu-yı Hümayun’a çıktı. Cafer Paşanın emrini dinlemeyen Veli Paşa azledildi, yerine Sokulluzade Haşan Paşa tekrar Rumeli beylerbeyliğine getirildi. Dört gün devam eden bu savaşa «Birinci Haçova» savaşı denir. Bundan sonraki meydan savaşı Tira nehrinin batı kıyısında Haçova denilen yerde başladı. Osmanlı ordusu 25 ekim günü Haçova’ya girdi ve düşman ordusu karşısında mevzilendi. Birçok alman devletinden meydana gelen düşman ordusunda ayrıca İspanyol, erdelli, macar, papalık, floransa, leh, çek, slovak, İtalyan, hollanda ve belçika kuvvetleri de vardı. Düşman ordusu 300 000, osmanlı kuvvetleri ise 140 000 kişiydi. Türk öncü kuvvetlerine Fetih Giray Han ve Ağaloğlu Sinan Paşa kumanda ediyordu. Bu kumandanlar idaresinde öncü güçler ilk olarak alman alayları ile çarpıştı, 6 000’e yakın kayıp verdirdi. Asıl büyük çarpışma 26 ekim sabahı başladı. Harekete geçen alman kuvvetleri türk ordusunu biraz yıprattılar ve hattâ Ordu-yı Hümayun’un içlerine kadar girdiler. Padişah, bu durum karşısında otağına çekildi. Sadrazam merkezin arkasına sığındı; sonra da padişahın huzuruna çıkarak durumun kötü olduğunu bildirdi ve kuvvetlerin geri çekilmesini istedi. Bunun üzerine Mehmed III, geri çekilmeğe karar verdi; fakat babası Murad II ün ihtiyar hocası tarihçi Hoca Sadeddin Efendi, atın geminden tutarak gitmesine mâni oldu; padişahı savaşa devama mecbur etti. Ordu-yı Hümayun’un vaizi Şeyh Hızır Efendi 100 müridiyle düşmana doğru ilk hareketi yaptı. ön safta bulunan bu gazi ve dervişler hemen şehit oldular. Padişah ve Hoca Sadeddin Efendiyi atlarının üzerinde savaşa hazır bir durumda gören akıncılarla Kırım atlıları düşman kuvvetlerine saldırdılar. Türk çadırlarını yağmalamağa başlamış o- lan düşmanı bertaraf etmek kolay oldu. Kısa bir süre içinde 20 000 kişi bataklığa saplanarak öldü. Düşmanın 100 topu da Türklerin eline geçti. Büyük kuvvet kaybeden arşidük Maximilien geri çekilmek zorunda kaldı. Düşman ordugâhı büyük ganimetlerle Türklerin eline geçti ve büyük bir meydan savaşı kazanıldı .

Etiketler:

Yorum yazın