Gül Baba Türbesi

Gül Baba Türbesi – Gül Baba Tekkesi

Gülbaba tekkesi ve türbesi, Budin’de, Budin beylerbeylerinden Yahya Paşazade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan tekke ve türbe (1543-1548). Török (Türk) caddesi yukarısında, şimdiki Gülbaba türbesinin bulun- duğu Gültepesi’nin doğu yamacmdaydı. 60 Kadar dervişi barmdırabüecek kadar genişlikte bir yapı olan tekkenin kalıntıları XIX. yy.ın sonundaki yapım sırasında ortadan kalktı. Tekkede, ortada bir büyük salon; kış ve yaz ayları için ayrı iki salon bulunuyordu.
Türbe, tekkenin yanında yer alır. Kanunî çağının mimarî tarzına uygun olarak yapı- İan türbe sekiz köşelidir. Yapımında, kesme kalker taşı kullanılmıştır. Türbe, 1690’- da küçük bir şapel’e çevrildi ve böylece yıkılmaktan kurtuldu. Fakat bu sırada türbenin içindeki Türklere ait eşya ve dekorlar ortadan kaldırıldı. Yapı 1885’te BabIâli’nin başvurmasıyle yeniden türbe haline getirildi. Abdülaziz’in Avrupa seyahati dönüşünde Lojos Grili adlı bir mimara tamir ettirildi (1885). Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Peşte başşehbenderliği sırasında türbenin yeniden onarılmasını sağladı; türk seccadeleri ve celî hatlı levhalarla süsletti; böylece türbe, türk süsleme sanatının Avrupa’da, açılan bir müzesi haline! getirildi. Sovyet istilâsı sırasında (1945-1946) büyük hasara uğradı, fakat daha sonra Macarlar tarafından tamir ettirildi. Türbenin oyma tahtadan yapılan kapısı, İstanbul cami ve medrese kapılarının mimarî tarzındadır. Kubbenin çapı 6,10 m, yüksekliği 5,50 m’dir. Oval pencereler XVIII. yy.da açılmıştır. Ortada bugün sembolik mahiyette bir sanduka durmaktadır. Evliya Çelebi’nin tasvir ettiği sanduka çok önce harap olmuş ve kaldırılmıştı.

Etiketler:

Yorum yazın