Etniki Eterya Cemiyeti hakkında bilgiler

Etniki Eterya Cemiyeti nerede kuruldu – Etniki Eterya cemiyetinin amacı
, Yunan ayaklanmalarını hazırlayan ve yöneten gizli bir dernektir. 1814’te Odessa’da iki Rum ve bir Bulgar tarafından kuruldu. Derneği, Rus çarı Aleksandr’ın savaş yaveri Aleksandr îpsilanti yönetiyordu. Etniki Eterya, eski Bizans imparatorluğunu yeniden kurmayı amaç edinmişti. Önce çalışmalarını gizli yürüttü. Birçok yabancıdan maddî yardım gördü. İhtilâl düşüncesini yaymak ve örgüt kurmak üzere İstanbul’da üç kişilik bir komite kuruldu. Eflak beyi ve İstanbul Rum patriği de bu derneğe girdi. Derneğin çalışmaları Yunanistan, adalar ve Karadeniz kıyılarına yayıldı. Birçok yerde şubeleri açıldı. Etniki Eterya, Rumları ayaklandıracak duruma getirdi. Rum-lar, Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşadan (Bak.) çekiniyorlardı. Tepedelenli Ali Paşa, sert ve akıllı bir yönetici idi. Rumların davranışlarını yakından izliyor. Etniki Eterya’nın çalışmaları hakkında BabIâli’ye zamanında bilgi veriyordu. Fakat onu çekemeyenler padişah II. Mahmut’la arasını açtılar ve vezirliğini geri aldirttılar. Bunun üzerine Ali Paşa ayaklandı. Osmanlı ordusunun Yanya üzerine gönderilmesini fırsat bilen Etniki Eterya hemen harekete geçti. Ayaklanmanın Mora’da çıkartılmasını istiyordu. Fakat Aleksandr İpsilanti, Rusya’ya yakın olması nedeniyle ayaklanmanın önce Eflak ve Boğdan’da başlamasını uygun gördü. Rumenlerden başka Sırplar ve Bulgarları da ayaklanmaya katmayı umut ediyordu. Fakat Eflak ve Boğdan halkı, Rumları hiç sevmiyordu. Burası, bir dereceye kadar da özerkti. Ayaklanma gelişmedi. Eflak ve
Boğdan’daki Türk kuvvetleri, az oldukları halde İpsilanti’nin kuvvetlerini dağıttılar. Etniki Eterya’nın başkanı Avusturya’ya sığınmak zorunda kaldı (1820).

Bundan sonra Mora’da ayaklanma çıktı (1821). Burada koşullar daha uygundu. Bütün halk ayaklanmaya katıldı. Büyük papazlar, ayaklanmanın yönetimini ele aldılar. Ayaklanma millî ve dinî bir karakter olarak gelişmeye başladı. Ayaklananlar, ele geçirdikleri Türkleri öldürerek mallarım yağma ettiler. Savaş gemisi haline getirilen Yunan ticaret gemileri, ayaklanmanın adalara da geçmesini sağladılar. Bu durum karşısında Osmanlı devleti, Etniki Eterya derneğinin planını ve amacını anladı. İnceleme sonucunda patrik Gregoryos’un ayaklanmada parmağı olduğu anlaşılınca, resmî elbisesiyle asıldı. Suçları belirlenen birçok metropolit de imparatorluğun çeşitli yerlerinde asıldı.

Osmanlı devleti, Mısır valisi Mehmet Ali Paşadan yardım istedi. O da oğlu İbrahim Paşa komutasında güçlü bir orduyu donanma ile Mora’ya gönderdi. İbrahim Paşa, ayaklanmayı kolaylıkla bastırdı (1827). Bundan sonra Rusya, İngiltere ve Fransa, Yunan ayaklanmasına (Bak.) karıştılar. Navarin önünde OsmanlI ve Mısır donanması yakıldı. Rusya savaş açtı. Edirne antlaşmasıyla Yunanistan’a bağımsızlık tanındı.

Etniki Eterya, 1894’te yeniden toplanıp çalışmalara başladı. Osmanlı ülkelerinde yaşayan Rum azınlıkları arasında yayıldı. Birçok Yunan kara ve deniz subayı bu derneğin üyesi oldu. Etniki Eterya, Yunan hükümetine bile söz geçirmeye başladı. Girit ayaklanmasına, Yunan hükümetinin yardım etmesini sağladı. Makedonya’ya binlerce silahlı kimse yollayıp 1897’de Osmanlı – Yunan savaşının çıkmasına yol açtı. Yunan ordusu yenilgiye uğrayınca, Etniki Eterya savaş suçlusu sayıldı. Bu dernek 1899’da dağıldı.

Yorum yazın