Emeviler dönemi

EMEVİLER I. Doğu Emevi Halifeliği, dört halife döneminden sonra Arap İmparatorluğu’nda Muaviye ile başlayan halife ve hükümdar soyu. Mekkeli Kureyş Kabilesi’nden bir ailedir. Önceleri Muhammed Pey-gamber’e karşı olan Ebu Süfyan, bu ailenin önde gelenlerindendi. Osman da aynı ailedendi. (Beni Ümeyye) ancak, Osman daha baştan Pey-gamber’e katılmış, sonra da üçüncü halife olmuştur. Mekke’nin Peygamber tarafından alınmasından sonra Ebu Süfyan da Müslüman olarak, Muhammed’in yanında savaşlara katılmış ve aile bireyleri kısa sürede devlet örgütünde önemli görevler almışlardır. Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye de Osman zamanında Suriye valiliğine atanmıştı. Osman öldürülüp, Ali halife olunca onu halifeliğine karşı çıktı. Ali öldürüldükten sonra, Ali’nin oğlu Hasan’ı kandınp halifelikten vazge-çirdi ve onun yerine kendisi halife oldu. I. Muaviye (661-680), Arabistan’ın kutsal kentlerini bırakarak Şam’ı başkent yaptı, ölmeden önce oğlu 1. Yezid’i (680-683), kendisinin yerine seçerek İslam İmparatorluğu’nda hanedan geleneğini başlattı. Bu imparatorluk, Emeviler zamanında büyük bir gelişme gösterdi: Doğuda Türkistan’a (709-711). Hindistan’a (710-713) kadar ulaşıldı, batıda Berberilerin yardımı ile İspanya ile geçirildi (711-714). Böylece İslam İmparatorluğu, Arabistan ve Mısır’dan başka bütün ön Asya ülkelerine, Kuzey Afrika’ya ve tberik Yarımadası’na kadar yayılmış oluyordu.
Muaviye, devlet örgütünü İran ve Bizans’tan esinlenerek kurmuştu. Para olarak da İran ve Bizans paraları kullanılıyordu. Halife Abdül-melik (685-705) reformlar yaparak, imparatorluğu Islamlaştırmaya ve Araplaştırmaya girişti. Arap parası bastırdı. Ticaret ve sanat büyük ölçüde gelişti. Şam’da Kudüs’te Kayveran’da büyük camiler yaptırdı. Emevi Devleti kabileler biçiminde örgütlenmiş olan Araplar’ın siyasetteki kararsızlıkları nedeniyle sürekli bunalımlarla sarsıldı. Şii ve Harici muhalefetine (Yezid, Peygamber’in torunu, Ali’nin oğlu Hüseyin’i yanındaki yetmiş kişi ile birlikte Kerbela’da öldürtmüştü), toplumsal adaletsizlikler de eklendi. Arap soyluları her türlü olanaktan yararlandıktan halde, mevali, yani Arap olmayanlar haraç ödemeye zorlandılar (Hişam zamanı, 724-743). İran’da bir ayaklanmanın başını çeken Şii Ebu Müslim, 747-748 arasında Horasan’dan harekete geçerek halife 2. Mervan’ı (744-750) devirdi. Abbasiler başa geçtiler ve Emevi ailesinden geri kalanları öldürdüler. Yalnız 756’da 1. Abdurrahman bu kıyımdan kurtularak 756’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Endülüs Emevi Devleti, Bağdat halifeliğine rakip olarak en parlak çağma 929 yılında ulaştı.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın