Elam devleti hakkında bilgi

Elam devleti hakkında bilgi Mezopotamya’da, Elam denilen yerde kurulmuştur (l.Ö. 3000 – 640) Elam, Sümerlerin oturduğu Sinear’ın doğusunda Kerhe ve Karun ırmaklarının geçtiği bölgedir.
Elam’m merkezi Sus’ta yapılan kazılar sonucunda, burada, l.Ö. IV. binyıldan
l. Ö. VII. yüzyıla kadar süren bir uygarlığın yaşanmış olduğu anlaşılmıştır. Sus’un en alt katında (Sus I). Taş Çağı aletleri yanında, bakırdan baltalara
rastlanmış, özellikle iyi temizlenmiş temiz kilden yapılma ve üzerleri geometrik şekiller ve üsluplaştırılmış hayvan ve insan resimleriyle süslenmiş çanak, çömlek ve vazolar bulunmuştur. Daha üst katta (Sus II) madenciliğin ilerlediğini gösteren eserler bulunmuş, fakat çömlekçiliğin gerilediği görülmüştür.
Elam’da, Tarih Çağı başında, Mezopotamya’nın başka yerlerinde olduğu gibi küçük şehir devletleri kuruldu. Bunlardan başkenti Sus olan Anşan devleti en çok gelişenler arasında idi. İ.ö. 3000 yılında Anşan beyi öteki şehir devletlerini yönetimi altına alarak bir krallık kurdu.
Elamhlarla Sümerler arasında savaş eksik olmuyordu. Elamlılar zaman za-man Sümerlerin ülkesine saldırmışlardır. Buna karşılık Sümer devletlerinin güçlü hükümdarları Elam’ı ele geçirerek onlara egemenliklerini kabul ettirmişlerdi. Akad kralı Sargon, Elam kralı ile savaştı. Torunu Naram – Sin, Elam’ı yönetimi altına aldı. Gutilerin İstilâsından sonra, Sümerlerden III. Ur sülâlesi kralları buraya egemen oldular. Bir süre sonra Elamlılar, karşı saldırıya geçerek III. Ur sülâlesini yıktılar ve Sine- ar’ı ellerine geçirdiler (İ.ö. 2200). Daha sonra Elam, Birinci Babil devletinin yönetimine girdi. Kasitlerin istilâsından sonra Elamlılar, Babil’i ele geçirdiler. Bakat burada fazla kalamadılar. Elamlılâr bundan sonra Asurlularla savaştılar. Asur kralı Asurbanipal, Elam’ı aldı. Halkını başka ülkelere gönderdi. Buraya Asurlu bir vali atadı. Böylece Elam devleti sona erdi.

Yorum yazın