Duyun-u Umumiye İdaresi Nedir – Niçin Kurulmuştur

Duyun-u Umumiye İdaresi Nedir – Duyun-u Umumiye İdaresi Niçin Kurulmuştur

Osmanlı devletinin 1854 yılından itibaren almaya başladığı dış borçların ödenmeyen anapara ve faizlerinin tasfiyesi için kurulan örgütün adıdır.

17. yy’dan itibaren ekonomik ve mali dengesi gittikçe bozulan Osmanlı Devleti, bütçe açıklarının önemli ölçüde artması sonucu, 1854 yılında ilk kez dışarıya borçlandı. Bu tarihten sonra daha da artan mali sıkıntı bu borçların faizlerinin ödenmesini bile güçleştirdi. Avrupa devletlerinin artan baskısı sonucu 1881 yılında “Muharrem Kararnamesi” -kabul edildi. Bu kararname ile kurulan “Düyun u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi”, Osmanlı borçlarının ödenmesi için ayrılan devlet gelirlerinin tek yöneticisi oldu. Buna göre borçların bir kısmı silindi ve faiz oranlan bir miktar düşürüldü. Ancak borçların ödenmesi düzenli bir usule bağlandığı için alacaklılara güvence verilmiş oldu. Yedi üyeden oluşan Düyun-u Umumiye İdaresinin merkezi İstanbuldaydı. İngiliz ve HollandalI alacaklılar için bir, Fransız, Alman, İtalyan ve Osmanlı alacaklılar için ise birer üyesi bulunuyordu. Düyun-u Umumiye İdaresinin görevi kendisine ayrılmış bulunan gelirleri toplamak ve Muharrem Kararnamesi nin kapsamına giren borçlaRIn alacaklılarına ödenmesini sağlamaktı. Borçlar ödendikten ve idari masraflar çıktıktan sonra geriye kalan gelirleri kullanmakya da başkasına devretmek yetkisi idarenin elindeydi.

Osmanlı hükümetinin idare üzerindeki denetimi çok sınırlıydı. Bu denetimi yalnızca toplantılarda danışman olarak bulunan bir komiser ve taşrada görevlendirilen müfettişler sağlıyordu.

İdaresi doğrudan doğruya Düyun-u Umumiye’ye bırakılan gelirler tuz resmi, damga resmi, müskirat (ispirtolu içkiler) resmi, ipek âşan, tütün âşan ve sayd-ı mahi (balık avı) resmi idi. Bunlardan tütün gelirleri Tütün Rejisi ne kiralanmıştı.

Yorum yazın