Amazonlar Kimdir

Amazonlar Kimdir

Grek (Eski Yunan) mitolojisinde adı sık sık geçen bir kadın topluluğudur. Aralarına erkeklerin katılmasına müsaade etmezlerdi. Sonradan, gene Eski Yunanlılar zamanında, Küçük Asya’nın (Anadolu’nun) kuzeydoğu bölgesindeki savaşçı kadınlara da bu ad verilmiştir.

Amazonlar Kimdir

Bir söylentiye göre, Amazonlar, daha kolay ok atabilmek için, kızlarının sağ memelerini daha küçükken yakıp köreltirlerdi. Hattâ, “Amazon” adının buradan geldiği söylenir. Çünkü, yunancada “mazos” meme, “amazos” ise memesiz demektir.

Amazonlar bir kraliçenin komutası altında savaşırlardı. Yalnız savaşla, avcılıkta uğraşır, aralarına erkek almazlardı. Yalnız yılda bir kez, komşuları Gargarlar’ı görmeye giderler, böylelikle de soylarının devam etmesini sağlarlardı. Bu ilişkiler sonucunda doğan çocukların erkek olanlarını ya babalarına gönderirler, ya da öldürüp ortadan kaldırırlardı. Söylentiye göre, Amazon Kraliçesi Thelestris, İskender’in soyunu kendi ırkı içinde üretmek için, Hyrkania’da İskender’i görmeye gidermiş.

Amazonlar,^ek küçük yaştan itibaren ata binmesini, savaşmasını öğrenirler, erkek gibi yetiştirilirlerdi. Asıl yurtları Thermodon va-disiydi. Buradan Küçük Asya’nın kuzey ve batı kıyılarına, Lesbos (Midilli), Samothrake adalarına, Yunanistan’a, daha sonraları da llliyria’ya kadar sokulmuşlardır. Bu arada, Smyrna (İzmir), Sinoppe (Sinop), Myrina, Kyme, Paphos şehirlerinin kurucularının da Amazonlar olduğu sanılmaktadır.

Amazon efsaneleri sanatçılarca çok işlenmiş, büyük merak uyandırmış bir konudur. Amazonlar’ın, yaptıkları savaşları gösteren resimler, eski çağlardan beri vazoları süslemiş, birçok ressamlar, heykeltraşlar Amazonlar’) konu alan eserler vermişlerdir. Bu eserlerde Amazonlar önceleri İskitler’in kıyafetinde gösterilmiştir. Daha sonraları ise, Yunanlılar’ın Artemis’i gibi, kısa elbiseler içinde tasvir edilmişlerdir. Yanlarında silâh olarak ok, yay, mızrak, balta gibi savaş araçları da vardır. Başları açıktır. Kapalı olduğu zaman da, ya kürk kalpak, ya da miğfer giymiş olarak tasvir edilmişlerdir. Bu resim ve heykellerde, Amazonlar yaya, ya da at üzerinde döğüşürken gösterilmişlerdir.

Amazon heykellerinin en güzelleri ünlü Yunan heykeltıraşlarının yaptığı eserlerdir. Yaralı dört Amazon’u gösteren bu heykeller Efes’teki Artemis Tapınağı’nda yan yana dururdu. Amazon savaşlarını gösteren en tanınmış eserler ise, Atina’da V. yüzyılda ressam Mikon’un yaptığı büyük duvar resimleridir.

Romalılar da, Amazon resimlerine merak salmışlar, tapınaklarını Amazon resimleriyle süslemişlerdir. II. yüzyılda yapılmış Artemis Tapınağı ile Bergama Kralı Attalos’un Atina’ ya armağan ettiği adak heykelleri de Amazon savaşlarını göstermektedir. Amazon efsanesinin esin verdiği en ünlü çağdaş eser ise, Rubens’in 1619’da yaptığı “Amazonlar Savaşı” adındaki tablodur.

Yorum yazın