Nakarat nedir

NAKARAT i. (ar. nafcr, kazılan’dan nakarat, kazılan, sabitleştirilen şeyler). Mus. Sözlü müzik eserlerinde aynı söz ve name ile tekrar edilen bölüm: Bazen hanende sesleri bu nakaratı o kadar hafiften ve inceden tekrarlardı ki evvelce daha canlı ve yüksek söyledikleri bu mısraın tekrarını şimdi gönlümüz üzerinden onun bir gölgesi gibi bulurduk (A. Ş. Hisar). Pencerenin içine lâtin harfleriyle, onunla bir aydır beraber söylediğimiz şarkının nakaratını yazdım (Ömer Seyfeddin). [Bk. AN S1KL.] || Mec. Usanç verecek kadar sık sık tekrar edilen ve bundan dolayı önemini kaybeden söz: Bu her sofrada tekerrür eden bir nakarattı (H.Z. Uşaklıgil). Kımıldamaz da durursun, işittiğin nakarat: / «Çalışmayanlar için yok cihanda hakk-ı hayat! (M.Â. Ersoy).

— Ed. Şiirin içinde iki defa veya daha fazla tekrarlanan bölüm. (Nakarat tek mısra veya birkaç mısradan meydana gelir. Anlam bakımından her kıtayı şiirin ana konusuyle birleştirir.)

— ANSİKL. Mus. Klasik dört mısralık «murabbâ» şarkı formunda «nakarat» ikinci ve dördüncü mısralardır. (Bk. şarki.) Türk sanat musikisinin; kâr, beste, semai gizi klasik formlarında, anlamlı veya anlamsız, kelime ve hecelerden meydana gelen ve yerine göre «nakarat» gibi tekrarlanan musiki cümlesine «terennüm» denir. (Bk. TERENNÜM.) [M]

NAKARATLI Sıf. (nakarat’ tan nakaratlı). Nakaratı olan. || Nakaratlı bas, çok basit, çok kısa bir motifi olan ve bu motifi bütün parça boyunca tekrarlayan bas.

(M)

Yorum yazın