İbranilerde Müzik

İbranilerde Müzik

Eski Sümer ve Mısır uygarlıklarının tarihin akışı içinde yok olup gitmelerine karşılık, eski İbrani gelenekleri günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bugün örneğin Yemen ve Irak’taki bazı İbraniler azınlıkta olmalarına karşın çevrelerindeki insanların etkisi altına girmemişlerdir. Bu yüzden, ibranilerin dinsel müziğinin, İ.ö. onuncu yüzyıl ile altıncı yüzyıl arasında Hazreti Süleyman’ın tapınağında çalınan müziğe çok benzediğini söylemek yanlış olmaz.
Bu tapınakta düzenlenen günlük ve özel törenlerde profesyonel erkek koroları yer alırdı. Bunlar, genellikle birbirini yanıtlayan iki koro halinde, Hazreti Davut’un mezmuriarını söylerler ve daha başka dinsel metinler okurlardı. Bir de solist vardı; solist Tevrat’tan bazı bölümler okur, tapınaktaki topluluk da belli yerlerde kendisine yanıt verirdi. Tapınakta söylenen ezgiler, her biri birkaç notadan oluşan küçük ezgi kalıplarından yaratılmıştı. Küçük formülleri andıran bu kalıpların kendi içlerinde değiştirilmesi olanaksızdı. Ancak bu kalıpları değişik biçimlerde bir araya getirerek çok zengin ezgiler elde etmek olasıydı. Bu düşünce, daha önce sözünü ettiğimiz eski Sümer’ deki müzik alfabesiyle ve daha sonraki İbrani ve Hıristiyan müzik yazısıyla ilintiliydi. Bu tür müzik yazılarında tek bir yazılı işaret, küçük bir ezgi kalıbı oluşturan bir müzik perdeleri kümesini gösterir. Eski Hıristiyan Kilisesinin ezgilerinden bazıları gerçekte bugün Yemen, Irak ve İran’da söylenen bazı İbrani dinsel ezgilerinin aynıdır.
Eski İbraniler çok çeşitli çalgılar çalarlardı. Tapınaklardaki korolara arp, lir ve zil gibi çalgılardan kurulu profesyonel müzik toplulukları eşlik ederdi. Rahipler,boru ve borazan çalardı, örneğin,
Olgulukların ikinci bölümünde, Hazreti Süleyman tapınağının açılışında rahiplerin yüz yirmi borazan birden çaldıkları anlatılır.Her halde borazanların sesi yeri göğü inletmiştir. Tapınağın dışında da çobanlar ve halk, Hazreti Davut’un gözde çalgısı lir, flüt ve obua çalardı. Kadınlarsa dans edip şarkı söylerken daha çok tef çalarlardı.

Yorum yazın