Pıhtılaşma Nedir

Pıhtılaşma Nedir – Pıhtılaşma Mekanizması Hakkında Bilgiler

Kanın, sözgelimi bir travma sonucu damar yatağı dışına çıktığında, bir fibrin pıhtısı oluşturabilme özelliği. Pıhtılaşma, bedenin bir damar yırtılmasından sonra kan yitimini sınırlamak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

Dolaşan kan, pıhtılaşma için gerekli tüm öğeleri içerdiği halde, pıhtılaşma normal fizyolojik dolaşım koşullarında oluşmaz. Tersine, ezilme, kesilme.
vb. bir nedenle damar çeperi bozulduğunda ya da damar dışına alınan kan, sözgelimi cam tüp gibi negatif yüklü yüzeye değdiğinde.bu karmaşık mekanizmada rol oynayan çeşitli baskılayıcı öğelerin kalktığı gözlenir. Gerçekten de, pıhtılaşma basit bir tepkimeye indirgenemez, ama belirli ve değişmez bir sırayla birbirini izleyen bir tepkimeler zinciri olarak kabul edilebilir. Çeşitli aşamalarda ve ancak önceki aşamalar tamamlandığında işlev gören birçok molekül ve iyonun varlığını gerektirir.

PIHTILAŞMA AŞAMALARI

Olayların tümü, kabataslak üç ana evreye ayrılabilir.

Bunlardan birincisi, yaralanan bölgede kılcal damarlardaki daralmadır. Bu daralma, zarar görmüş hücrelerin serbestleştirdiği maddeler tarafından denetlenir (damar çeperiyle ilgili süre).

İkincisi kılcal damar çeperlerini tıkayan gerçek bir tıkaç (kanamayı durdurucu pıhtı) oluşmasıyla ilgilidir. Kan pulcuklarının (trombositler) bir araya gelmesinden oluşur. Bu, daha sonra eriyerek, üçüncü aşama (kan pulcuklarıyla ilgili süre) için gerekli olan bazı katalizör maddeleri serbestleştirecektir.
Tümüyle kanla ilgili olan üçüncü aşama. pıhtı oluşmasına yol açar. Bu, gerçek pıhtılaşmadır (plazmayla ilgili süre). Bu son aşamayı pıhtının büzülmesi ve fibrinoliz izler.

Biyokimyasal olarak son aşama ya da gerçek pıhtılaşma da üç evreye bölünebilir. Bunların birincisi kanamanın durmasının (hemostaz) temelini oluşturan bir etkinleştiricinin ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Çeşitli etmenlerin art arda etkinleşmesinden son olarak, fibrinojenin fibrine dönüşmesi olayı ortaya çıkar (Bkz. Çiz.). Bu zincirin bir halkası eksik olursa,pıhtılaşma gerçekleşmez.
İkinci evre, karaciğerde K vitamin; varlığında yapılan bir a globülin olar protrombinin trombine dönüşmesidir Bu işlem, yukarıda sözü edilen etkinleştirici sistemin etkisiyle gerçekleşir.

Üçüncü evre, trombinin enzim etkisiy le fibrinojenin lifsel bir protein olar fibrine dönüşmesidir. Trombin,ağırlı ğınm 100 000 katı fibrinojeni fibrini dönüştürebilir; etkisi, sınırlı bir proteazın etkisine benzer (Bkz. Çiz.). Son olarak Ca2+ gibi bazı iyonlara: da önemini vurgulamak gerekir. Bu gibi iyonların varlığı, birçok ara tepki menin gerçekleşmesi için gereklidir.

Pıhtılaşmanın Ölçülmesi

Normal kanama 3-4 dakika sürer. Pıhtılaşma zamanı, kullanılan yönteme göre 5-10 dakika arasında değişir. Protrombin düzeyi değerlendirmesi (Quick yöntemi) kumarin gibi trombin oluşumunu baskılayan pıhtdaşma önleyici ilaçların etkinliğinin denetlenmesini sağlar. Pıhtının büzüşme zamanı, özellikle kan pulcuklarının fizyolojisine bağlıdır. Soulier’nin héparine dayanma testi, kan pıhtılaşmasının değerlendirilmesini, pıhtılaşma önleyici tedavilerin izlenmesini sağlar. Owren trombotesti (tromboplas-tin süresinin saptanması) ilk evrede rol oynayan antihemofilik B etmenini araştırır ve K vitamini karşıtlarıyla yapılan tedavilerin izlenmesine yardım eder. Tromboelastografi top fan kan pıhtılaşmasını inceler, pıhtının esnekliğini değerlendirir ve damarların pıhtı tarafından tıkanmasıyla ilgili hastalıkların tedavilerinin izlenmesini sağlar. Sonuçlar, normal de, diyapazon biçiminde olan bir eğriye, tromboelastograma göre değerlendirilir.

Yorum yazın