Gureba Hastanesi Tarihçesi

Gureba Hastanesi Tarihçesi

Gureba hastahanesi (İstanbul—), Mahmud II’nin eşi ve sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sultan tarafından yaptırılan hastahane (1843). Şehremini’nde, Yenibahçe mevkiinde kuruldu. İki yıl sonra düzenlenen bir vakıfname üe «gurebayı müslimin»’- in hizmetine tahsis edildi; Bezmiâlem Güre bayı Müslimin hastahanesi adını aldı. Bu ad zamanla halk arasında çeşitli şekillerde söylendi (Bezmiâlem hastahanesi, Validesul- tan hastahanesi, Gurebayı Müslimin hastahanesi). Bu tarihe kadar İstanbul’da bulunan sağlık kumullarına dârüşşifa, şifahane ve tımarhane deniyordu. İlk olarak hastahane adı burada kullanıldı. Gureba kelimesi de ilk defa, Edirnekapı’daki Mihrimahsultan camü avlusunda açılan (1836) ve 8 yıl sonra kapatılan bir hastahane için kullanılmıştı. Bu bakımdan Bezmiâlem hastahanesi, ikinci gureba hastahanesidir. İstanbul Gureba hastahanesi hizmete açıldığı zaman Sü- leymaniye’deki Dârüşşifa’da yalnız akıl hastalarının tedavi edilmesi kararlaştırılmıştı; ayrıca Fatih’teki şifahanede, Haseki Hür- remsultan bimarhanesinde ve Üsküdar’da Nurubânusultan bimarhanesinde birçok hasta tedavi ediliyordu, ilk kuruluşta hastahane- deki yatak sayısı 201’di. 1854 Yılına kadar iki hekimle yönetilen hastahanede yeni bir hekim görevlendirildi; bir süre sonra göz hastalıkları uzmanı ve bir operatör hekim tayin edilerek göz cerrahî şubeleri ayrıldı (1892). Hastahane 1894’teki zelzeleden sonra, onarım gördü. Aynı yıl cilt hastalıkları için bir hekim tayin edildi. Sonra has- tahaneye yeni pavyonlar eklendi, yeni şubeler açıldı: kulak-boğaz şubesi (1905); labo- ratuvar (1909); deri ve frengi şubesi (1909); çocuk hastalıkları şubesi (1913); aynı yıl küçük bir röntgen makinesi alındı. Ortopedi ve patolojik anatomi şubesi kuruldu (1915); Üroloji şubesine bir uzman hekim getirildi (1918). 1924’te hastahane, Vakıflar bütçesine içinde olmakla birlikte sıhhî ve İdarî İşlemler bakımından Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâletine devredildi. Böylece Gureba hastahanesi de bu vekâletin diğer kuruluşları gibi umumî talimatname ve prensiplerle yürütülmeğe başlandı. 1924-1925 ders yılının başında Tıp fakültesi müderrisler meclisi (profesörler kurulu) tıp öğretiminin, son iki sınıfının Haydarpaşa’dan İstanbul’a geçirilmesini ve İstanbul tarafındaki üç has-
tahaneden (Gureba, Haseki, Cerrahpaşa) yararlanılmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine Gureba hastahanesine de yarısı dördüncü, yarısı beşinci sınıftan elli kadar öğrenci verildi. Tıp öğreniminin bu hastahanelerde başlaması üzerine her üç hastahane başhekimliğine birer müderris tayini kararlaştırıldı. Fakat bir sömestr sonra fakülte yine Haydarpaşa’ya taşındı. 1934’te Tıp fakültesi kliniklerinin İstanbul hastahanelerine nakli dolayısıyle II. Dahiliye, Kulak-Burun-Boğaz, Deri ve Frengi klinikleri için İstanbul üniversitesi tarafından binada onarım ve değişiklik yaptırıldı ve bu klinikler Gureba hastahanesine yerleşti. Gureba hastahanesi 1956’da Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığından ayrılarak yeniden Vakıflar Umum müdürlüğü idaresine verildi, adı da Bezmi- âlem Valide Suitan-Vakı f Gureba hastahanesi oldu (halk arasında Aşağı Gureba denir); halk arasında Yukarı Gureba denilen kısım da İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi klinikleri (Çapa) adiyle bağımsız bir hastahane oldu. Bugün hastahanenin şu bölümleri çalışmaktadır. Dahiliye (I. Ve II.), Hariciye (I. ve II.), üroloji, Göz, Cüdiye, Kulak-Burun-Boğaz, Kadın Doğum (açılışı 1967), Asabiye (açılışı 1969). Hastahanenin yatak sayısı: 270’tir. Ayrıca hastahaneye bağlı bir de kütüphane vardır,

Yorum yazın