Ankara Trafik ( Acil Yardım Ve Travmatoloji) Hastanesi

Ankara Trafik ( Acil Yardım Ve Travmatoloji) Hastanesi (1995):

Şubat 1995 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışma sonucunda elde edilmiştir. Yarışmayı Ender Ergün’e ait proje kazanmıştır. Yapının toplam alanı 55.423 m’dir. (Soylu, 1996)

Şekil 68’de görüldüğü üzere yapı; toplantı girişi, esas giriş ve poliklinik girişinin büyük üçgen formu ikiye ayırması ve bu iki üçgenin ortak kullanımına saplanan, üçgenlere paralel konumda yerleştirilmiş lineer hasta bakım ünitelerinden oluşmaktadır. (Soylu, 1996)

Şekil 69’da görüldüğü üzere hastanede; esas giriş, poliklinik ve idare girişi ortak dış mekandan sağlanmıştır. Poliklinik çözümlerinde ortak bekleme salonları yapılmıştır. Polikliniklerin bir kısmı iç bahçeye bakmakta ve teşhisle düşey bağlantıyı sağlayan çekirdekler bunlara paralel olarak konumlandırılmıştır. Toplantı girişinin üst katında idare çözümlenmiştir. Girişlerin hemen altında acil servis girişi düzenlenmiştir. (Soylu, 1996)

Kateterizasyon anjiografi ünitelerinin ameliyathane departmanı ile uzak ilişkisi, merkezi sterilizasyonun ameliyathane ile kirli koridor bağının bulunmayışı, teşhis ünitelerindeki laboratuarların kopuk yerleşimleri, hasta üniteleri kat holünün,direkt hava ışığından yoksunluğu, projenin olumsuz yanları olarak göze çarpmaktadır. (Soylu, 1996)

Acil servis iç çözümleri geliştirilebilir olarak görülmüş yapı plastiği, üçüncü boyuttaki düzeyli ve olgun çözümler, yapı geometrisindeki dengeli uyum, girişlerin merkezi ve tarifli oluşu, ünitelerin fonksiyonel ilişkiler gereği dağılımındaki uyum, üniteler arası ulaşımdaki netlik ve ulaşılan mimari düzey olumlu yönleri olarak göze çarpmaktadır. (Soylu, 1996)

Yorum yazın