Avronun Tarihi – Avronun Tarihçesi – Euronun Tarihi – Euronun tarihçesi

Avrupa Para Sistemi’nin Tarihçesi Roma Anlaşması 1958’de yürürlüğe girdiğinde topluluk üyesi altı ülke paralarının dış konvertibilitelerini sağlamışlar ve anlaşmada öngörülen para komitesine faaliyete geçirmişlerdi.Komisyon 1962 Ekim’inde Konseye bir memorandum sunarak üye ülkelerin paralarının birbirlerine karşı dar bir bant içerinde dalgalanmasının para politikaları arasında bir koordinasyon sağlayacağını bildirmiştir. 1963 ve 1964 yıllarındaki konsey ... Okumaya devam edin →

Parasal Birlik – Parasal Birlik Nedir

Parasal Birlik Kavramı Parasal birlik genel olarak bir gurup ülkenin ulusal paralarının değerini sabit kurlar üzerinden birbirlerine bağladıkları ve birlik dışındaki ülkelere karşı paralarını serbestçe dalgalandırdıkları bir sistemdir.Parasal birlik süreci içerisinde, üye ülkeler arasında sabit döviz kurlarının ve konvertibilitenin tam anlamıyla sağlanması, sermaye hareketlerine konulan tüm kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve ulusal paraların birbirlerine ... Okumaya devam edin →

SERMAYE PİYASASI

SERMAYE PİYASASI SERMAYE PİYASASI NEDİR? Basit ve geniş bir tanımla sermaye piyasası sermaye arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. O halde önce “sermaye”nin tarifiyle söze başlamak gerekiyor. Sermaye piyasası açısından sermayenin tarifi iktisat kitaplarındaki sermaye tarifinden farklı olacaktır. Konumuza göre, sermaye, orta, uzun ve sonsuz vadeli fonlardır. Burada hemen pratik bir yaklaşımla, orta ve uzun vadeli fonların tahvillere, sonsuz vadeli fonların ise ... Okumaya devam edin →

Toplam Kalite Yönetimi ve Vergi İdaresi

Toplam Kalite Yönetimi ve Vergi İdaresi Bu konuya değinmemin esas nedeni kalkınmak;ekonomide kalkınmanın yanında toplam kalite anlayışımızda de değişme anlamına gelmeli bence,yukarıda bahsettiğimiz vergi idaresinin durumunu şimdi toplam kalite anlayışımızla birleştirerek anlatmak istiyorum.Bizim yani vatandaşların devletle doğrudan doğruya temasa geçtiği birimlerin başında vergi daireleri gelmektedir.Ödediğimiz vergilerin karşılığını anında alamıyor olmamız,sorgulama ... Okumaya devam edin →

Sermaye Politikasının Geliştirilmesinde Vergilerin Rolü

Sermaye Politikasının Geliştirilmesinde Vergilerin Rolü: Sermaye piyasasının geliştirilmesinde vergi politikaları;Burada ben vergilerin etkilediği bir piyasanın bir panelde neler yapmayı düşündükleri ve etkilendikleri konuya değinmek istiyorum.Reel sektöre de yer vermek amacıyla bu açılış konuşmasından bazı önemli notlar aktaracağım. “ülkemizde kamunun aşırı borçlanma ihtiyacı içinde bulunmasının ve sosyal devlet olmanın gereklerinin hakkıyla yerine getirilemeyişinin ... Okumaya devam edin →

Yatırım Politikası Yaklaşımları

Yatırım Politikası Yaklaşımları “Kalkınma politikasının temelini yatırımlar meydana getirir.Geleneksel ekonomiden,modern ekonomiye geçişi sağlayacak en önemli etken kuşkusuz yatırımlardır.Genel olarak yatırımları ele alırsak okul,hastane…vb sosyal yatırımlar,baraj,yol,liman…vb alt yapı yatırımları diye irdelememiz gerekir,ben yatırımların kalkınmaya etkisi üzerinde duracağım.yatırımların,gelir arttırıcı etkisi kadar,yeni yatırımları teşvik ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınma ve Vergi Politikası

Ekonomik Kalkınma ve Vergi Politikası Vergi politikası kalkınmada çok önemli bir yere sahip daha öncede değindiğim gibi kalkınmayı engelleyici veya destekleyici etkiye sahiptir.Ben burada yeni hükümetin ekonomik kalkınmada ana hatlarını çizdikleri vergi ile ilgili görüşlerine yer vermek istiyorum.Öncelikle vergiyi nasıl tanımladıklarına bakalım;vergi;toplumun ürettiği değerin bir kısmını devlete paylaşmak,harcama ve yatırım kararlarını etkilemek için verdiği ... Okumaya devam edin →

VERGİNİN ÖNEMİ

Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Maliye politikasının amaçlarına ulaşabilmek açısından,vergiler vazgeçilmesi güç araçlardan birini oluşturmaktadır.Vergiler aracılığıyla,ülkenin genel,sosyal,ekonomik ve mali yapısı üzerinde etkili olmak suretiyle,amaçlanan etkileri yaratabilmektedir.Özel üretim ve tüketim kararlarının etkilemediği bir vergi sisteminin iyi sayıldığı şeklindeki bir yaklaşım biçimi,yerine;devletin gerektiğinde düzenleyici ... Okumaya devam edin →

Verginin Amaçları

Verginin Amaçları: Verginin amaçları dediğimiz de yukarıda saydığım amaçları vardır.Ama ben Mali ve Ekonomik amaçlarına değinmek istiyorum. 2-2-1 Mali Amaç: Verginin asıl amacının bu olması gerekir.Çünkü devlet sürekli bir artış gösteren kamu giderlerini karşılamak için diğer gelirlerini arttırma yoluna gittiği gibi,vergi bakımından da,yeni vergiler getirmekte ya da uygulamakta olduğu vergilerin oranlarını arttırabilmektedir.Bu bakımdan devlet giderlerinin ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınmanın Finansmanı

Ekonomik Kalkınmanın Finansmanı: Ekonomik kalkınmanın finansmanı ilk önce finansman ihtiyacının tespitiyle başlar,fakat ben bu teorik bilgilere girmeyeceğim,benim değinmek istediğim bu finansman sağlanırken Kalkınma planlarından yararlanmanın önemi,ne kadar yararlı olduğunun tespit edilmesidir.Bu kalkınma planları yapılırken Sermaye/Hasıla Oranının tespit edilmesi önemlidir.Buna da makro açıdan bakacak olursak planlı dönemde yapılacak yatırım miktarının hesaplanması ... Okumaya devam edin →