Ekonomik Kalkınma – Ekonomik Kalkınma Nedir

Ekonomik Kalkınma “Ekonominin gösterdiği belirtilere göre tanımlanabilen,bundan da anlaşılabileceği gibi kesin sınırları belli olmayan,ancak bazı par itelerin(milli gelir,yurtiçi hasıla vb..)belirli seviyelerde seyretmesiyle kendini gösteren bir olgudur diyebiliriz.Par itelerin en belirgini milli gelirin devamlı ve reel olarak artmasıdır.” Ekonomik kalkınmadan çeşitli anlamlar çıkarabiliriz,bu anlamları ekonomik enstrümanlardaki değişmelerden yani bazı kriterlerdeki ... Okumaya devam edin →

Avrupa Birliğinin Tarihsel Gelişimi – Avrupa Birliğinin Ekonomisi

Avrupa Birliği AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Literatürde Schuman Planı olarak bilinen ve Avrupa Birliği’nin temellerini atan Plan; Avrupa Birliği’nin fikir babası olan Jean Monnet’nin fikirlerinden esinlenen Robert Schuman tarafından 1950 yılında Fransa ile Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesini, savaş sanayiinin temel girdileri olan bu madenlerin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğuna bırakılmasını ... Okumaya devam edin →

İMKB ile İlgili Hukuki Düzenlemeler

İMKB ile İlgili Hukuki Düzenlemeler • 91 sayılı kanun hükmünde kararname ; 06.10.1983 tarihi 18 183 sayılı resmi gazete • MK Borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik ; 06.10.1984 tarih 18 537 sayılı resmi gazete • İMKB Yönetmeliği ; 18.12.1985 tarih 18 962 sayılı resmi gazete, 19.02.1996 tarih 22559 sayılı resmi gazete İMKB Üyeleri ; Kalkınma ve yatırım bankaları, Ticari bankalar, Aracı kurumlar Okumaya devam edin →

SERMAYE PİYASASI

SERMAYE PİYASASI Orta ve uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa sermaye piyasası olarak ifade edilmektedir. Genelde sermaye piyasası mali piyasa kavramına göre daha dar bir anlam taşır. Ama bazen eşanlamlı da kullanılıyor. Para piyasası ile sermaye piyasası arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün değil, teoride yaptık ama fonların her iki piyasaya kolayca kaydığı görülüyor. Şu an Türkiye de olan krizde herkes HS ‘ni satıp repoya döndü yani sermaye ... Okumaya devam edin →

PARA PİYASASI

PARA PİYASASI Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa para piyasasıdır. Kısa vadeden kasdedilen bir yıl yada daha kısa süredir. Para Piyasası Araçları : 1- Hazine Bonoları : Devletin bütçe kanunlarına dayanarak nakit açıklarını finanse etmek için ihraç ettiği kısa vadeli finansman araçlarıdır. Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlendiği için sermaye piyasası aracı olarak da ifade ediliyor. Ama biz para piyasası aracı olarak kabul ediyoruz ... Okumaya devam edin →

Barter Nedir – Barter Sistemi

BARTER HAKKINDA GENEL BİLGİ Sermaye üretimin en önemli girdisidir. Firmalar, yatırımlarını finanse edecek sermayeyi özkaynakları veya yabancı kaynakları kullanarak oluşturmaktadırlar. Geçmişte üretilenlerin finansal değeri olan sermaye, gelecekte yapılmak istenen çalışmaların olabilirliliğini belirleyen esas olmaktadır. Firmalar sermayeyi etkin kullanmadıklarında geçmişteki çalışmalarının ürünü olan kazancı kaybetmektedirler; aynı zamanda gelecekte daha çok ... Okumaya devam edin →

MALİ PİYASA AYRIMLARI

MALİ PİYASA AYRIMLARI a. Ulusal yada Uluslararası Mali Piyasa Ayrımı Ulusal fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa ulusal mali piyasadır. Uluslararası fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa da uluslararası mali piyasadır. Ulusal mali piyasa içinde de yapılan ayrımlar var ; milli mali piyasa, bölgesel mali piyasa gibi. b. Organize Olmuş-Olmamış Mali Piyasalar Fon arz ve talebinin belirli hukuki kurallarla düzenlendiği piyasalara organize mali piyasalar ... Okumaya devam edin →

VERGİ KAÇAKÇILIĞI

VERGİ KAÇAKÇILIĞI Türkiye birçok alanda dünya birincisidir. Birinci olamadığında da ilk sıraları terk etmez pek. Mesela, dünyada gelir dağılımı «en bozuk» ülkeler arasındadır. Rüşvette ilk sıralardadır. Enflasyonun «en yüksek» olduğu ülkeler sıralamasında birinciliği Sudan’a kaptırmıştır, ama ikinciliği kimseye bırakmamakta kararlıdır. Sosyal ayaklanmalar açısından «en fazla» risk (!) taşıyan ülkeler arasında sayılmaktadır. Bütçe açığı ... Okumaya devam edin →

TOPLAM KALİTEYİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ

TOPLAM KALİTEYİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ Alınan tüm önlemlere rağmen bu yaklaşıma personelin katılmasını sağlamada güçlüklerle karşılaşılabilir. Çünkü insanlar çalışma alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirmeye hazır olmayabilirler. Aynı zamanda sendikalar da isteksiz davranmaktadırlar. Çünkü işçiler üzerindeki etkilerini kaybedeceklerinden korkarlar ve bu konuda kayıtsız kalmayı tercih ederler. Bu engelleri ortadan kaldırmak için iyi bir bilgilendirme ... Okumaya devam edin →

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAPSAMI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAPSAMI Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluşun, • Muhasebesinden pazar araştırmaya, tasarımdan reklam servisine kadar bütün birimlerini • Memurundan en üst kademesine kadar bütün seviyelerini, • Santral memurundan genel müdürüne kadar bütün elemanlarını • Butondan enerji santraline, danışmanlık ve montajdan satış sonrası bakıma kadar bütün mamul ve hizmetleri kapsayacak şekilde uygulanır. Bu maddelerden de anlaşıldığı üzere toplam ... Okumaya devam edin →