Düşüncenin Ulaştığı Aşama

Düşüncenin Ulaştığı Aşama HOBBES On yedinci yüzyıl felsefe düşüncesinin gelişimi içinde yer alan önemli düşünürler arasında öncelikle Hobbes’dan söz edeceğiz. İngiliz felsefesinin önemli düşünürlerinden olan Hobbes 1588- 1679 yılları arasında yaşamıştır. Hobbes metafizik konuları bir yana bırakıp doğa olaylarına eğildi. Ona göre önemli olan, doğa olaylarının önceden bilinebilmesiydi. Felsefe doğrudan doğruya ve yalnızca cisimlerle uğraşmalı, ... Okumaya devam edin →

Yeniçağ Felsefesi

Yeniçağ felsefesi RÖNESANS DÜŞÜNCESİ Ortaçağ Skolastisizminin bağnaz yapısına ilk tepki İtalyan düşüncesinden geldi. İnsan düşüncesinin evrim çizgisinde yeni bir sıçrama noktası oluşturan bu döneme Rönesans Felsefesi adını veriyoruz. Fransızca Renaisance (Yeniden Doğuş) anlamına gelen bu deyim, gerçekten felsefede bir yeniden doğuşu simgeler. En dar anlamıyla Rönesans, Avrupa kültürünün, “Antik Çağ yapıtlarının incelenmesiyle, yenilenmesi ve canlanması” ... Okumaya devam edin →

İslam Felsefesi Tarihi

İslam Felsefesi Tarihi Yunan düşüncesinde varlığın kökeni, yapısı, oluşun niteliği, bilgilerin kaynağı gibi sorunların ağırlık taşıdığını görüyoruz. Oysa İslam felsefesi daha çok bir ahlak ve din felsefesidir. İslam felsefesinin temel sorunları insan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insan-Tanrı ilişkileri, yaşamın anlamı, doğru ve erdemli yaşamanın yollarıdır. İnsan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insanın davranış ve yaşamının ... Okumaya devam edin →

Ortaçağ Felsefesi ve Özellikleri

Ortaçağ Felsefesi ve Özellikleri Ortaçağ felsefesinin Skolastik bir felsefe olduğu söylenir. Skolastik düşüncenin temel sorunu ve amacı, dinsel inançlarla (dogmalarla) aklı bağdaştırmaya çalışmaktır. Skolastisizm, aklın açıklayamadığı olayları ve durumları dinsel dogmalarla açıklamaya çalışır. Skolastik sözcüğünün kaynağı Latince okul anlamına gelen “Schola”dır. Bu nedenle bu felsefeye Okul Felsefesi de denir. Skolastik felsefede önemli olan ... Okumaya devam edin →

Helenizm Roma Felsefesi

Helenizm Roma Felsefesi Aristo ile Yunan felsefe düşüncesi doruğuna ermiş ve kısıtlı bir alanda kalan ilkçağ Yunan düşüncesi sona ermişti. Aristo, Yunanistan’ın siyasal bakımdan pek parlak bir döneminde yaşadı. Bu dönemden sonra, İskender’in Asya seferiyle başlayan Hellenistik Çağ’a giriliyordu. Bu çağda Yunan kültürü kendi içine kapalı yapısından kurtulup, Akdeniz çevresinde yer alan büyük kültürlerin arasına katılmıştı. Bu dönemde Yunan ... Okumaya devam edin →

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi ve Filozoflar

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi ve Filozoflar PLATON Sokrat öncesi dönemi düşünürlerin genellikle, oluşum, varoluşun kaynağı gibi konularla uğraşmaları nedeniyle bu dönemin Doğa Felsefesi Çağı olduğunu gördük. Sokrat’la birlikte felsefenin temel konusu insan, erdem, ahlak sorunları olmaya başlamıştı. Klasik Çağ dediğimiz Sokrat sonrası dönemlerde ise, doğa ve insanla ilgili olarak daha önceden edinilen bilgilerin bir bireşimine (sentezine) varılması sağlanmıştır. ... Okumaya devam edin →

İnsan Felsefesi ve Sofistler

İnsan Felsefesi ve Sofistler SOFİSTLER 5. yüzyılın ortalarına doğru Yunanistan siyasal ve ekonomik açıdan bir gelişme dönemine giriyordu. Yaşam düzeyinin gelişmesi, Atina’da demokratik düşüncenin gelişmesini de birlikte getiriyordu. O güne kadar İyonya, Güney İtalya, Batı Trakya gibi Yunan dünyasının uzak merkezlerinde yeşeren felsefi düşüncenin merkezi artık Atina olmuştu. Ancak düşünürler artık kozmos (yaratılış, evrensel oluşum) sorununu bir yana ... Okumaya devam edin →

İlkçağ Felsefe Tarihi – İlkçağ Felsefesi

İlkçağ Felsefe Tarihi – İlkçağ Felsefesi ANTİK DÖNEM Felsefenin gelişimiyle ilgili bilgilerimiz, onun anayurdu olarak Yunanistan’ı kabul etmemizi gerektiriyor. “Varlığın kaynağı ve temeli nedir? “/’İnsan yaşamının anlamı ve amacı nedir?”,”Bilgilerimiz nereden ve nasıl gelmektedir?”gibi sorulara ilk kez yanıt arayan eski Yunan filozofları olmuştur. Bu filozofların ilk soruları, evrenin temel maddesinin ne olduğuydu. Bu soruya ... Okumaya devam edin →

Pers Sanatı

Pers Sanatı ve Özellikleri Hakkında Bilgi İ.ö. altıncı yüzyılın ortalarında Persler tüm Mezopotamya’yı ele geçirdiler. Pers İmparatorluğu en sonunda batıda Mısır ve Avrupa’ya, doğuda Hindistan’a kadar^yayıldı. Persler, herkese din özgürlüğü tanımış , İbranilerin Filistin’e dönmelerini sağlamış , bir alfabe bulmuş ve bazı basit aritmetik sistemleri geliştirmişlerdir. Perslerin dini Zerdüştlük, tapınaklar yapmayı gerektirmiyordu. Tapınma ... Okumaya devam edin →

Yaygın Danslar

Yaygın Danslar 1789 Fransız Devrimi’nden sonra, yeni bir özgürlük ve eşitlik duygusu bütün Avrupa’ya yayıldı. Bu duygu, yeni bir dansta yankısını buldu. Valsin Viyana’dan çıktığı kabul edilir. Vals, Batının tüm uygar ülkelerine yayıldı. Bu dansta erkek eşinin beline sarılabildiği için, kilise tarafından ahlaka aykırı ilan edildi. Ama, hiçbir güç valsin ve daha hareketli biçimi olan polkanın yapılmasını engelleyemedi. XX. yüzyılın başında, ... Okumaya devam edin →