Pirimidin Nedir

Pirimidin Nedir
Pirazin (C4 H< N2) adıyla bilinen bir maddenin izomeri olan heterohalkalı, azotlu yapı, çekirdek . Pirimidin çekirdeği içeren bileşiklerin biyobireşiminin kökeni orotik asittir (ya da ürasil -4- karboksilik asit); bu gerek beslenme, gerekse moleküllerin organizma içinde sürekli yenilenmelerinden ileri gelen nükleik asitlerin bozunmasıyla (enzimler aracılığıyla) oluşur.

PİRİMİDİK BAZLAR

Hidrojen atomlarının- OHve- NH2gibi köklerle yer değişimi, aralarından başlıca üçünün, pirimidik bazları meydana getirdiği (Çiz. 2) belli bir sayıda doğal molekülün oluşumuna yol açar: Sitozin (ya da 2-hidroksi-6 ami-nopirimidin); timin (ya da 5-metil-ürasil) Ve ürasil (ya da 2-6 dehidrok-sopirimidin [timin, ürasilin metilli türevidir]. Söz konusu üç baz, nükleosit-leri oluşturmak için riboz ya da dezok-siriboz olan bir şekerle (pentoz) birleşme özelliğine sahiptir. Bu nükleozitler şunlardır: Sitidin ve üridin (ribozla);
dezoksisitidin ve timidin (dezoksiribozla). Pürik bazlar gibi bu moleküller de nükleotitleri oluşturmak için fosforülenebilir (fosfat asidiyle bağ). En dikkate değer olanların tedavide kullanılan antimetabolik bir etkinliğe sahip olduğu başka türevler de vardır. Bireşim yoluyla elde edilen bu türevler, ürasilin kükürtlü türevi olan tio-ürasil gibi, özellikle tiroyit bezinin aşırı çalışmasını önlerler. Nitrolu türevi (ya da nitro-ürasil) bakterilerin gelişmesini durduran bir maddedir. Flüorlu türevi (ya da 5-flüoro-ürasil)güçlübiran-timitotiktir, yani hücre çoğalmasım durdurur ve aynı işlevi yapan 5-flüoro-dezoksiüridinle birlikte, nükleik asitlerin bireşimini engelleyen an-tipirimidinleri oluşturur. Kansere karşı savaşımda yararlanılan bu engelleyici etki, antipürinlerde de görülür.
Pirimidik bazların biyolojik bozunması, özellikle karaciğer düzeyinde gerçekleşir; bu olay, son ürünleri üre, amonyak ve karbondioksit gazı olan birçok enzimin (dezaminaz, dehidrok-silaz ve dehidrojenaz) işe karışmasını gerektirir.

Yorum yazın