Naftol nedir – Naftol formülü

AFTOL i. (fr. naphtol). Kim. Naftalenden türeyen Cıo H7 OH formülündeki fenollere verilen ad.

— ANSİKL. Kim. a ve fi-naftol’ler, nafta-linsülfonik asitlerin alkali ortamda ergitil-mesiyle elde edilebilen sanayi ürünleridir. Buna rağmen a-naftolu elde etmek için, a-naftilamin sülfatını otoklavda su ile işlemek tercih edilir; bu işlem sonunda a-naftilamin hidrolizle naftol ve amonyak verir. Naftoller, hafif bir fenol kokusu veren billûrlaşmış katilardır. Bunlar saf halde renksizdir. Fenol gibi, yakıcı alkalilerde çözünür, fakat alkali karbonat eriyiklerinde çözünmez. Nitröz asit’ etkisiyle, birer boyarmadde olan nitrozonaftollere dönüşür. -oJV

a-naftol 96°C’ta erir. 280°C’ta kaynar. Kaynar da olsa, suda az, alkol ve eterde i-se iyi çözünür. Sülfonlu türevleri boyarmadde sânayimde kullanılır. Di- ve trisül-fonik a-naftol asitler, hamurların boyanmasına yaradan nitrolu boyarmaddelerin (Mar-tiüs isarısf, liaftol sarısı) elde edilmesinde kutiânıhf:’.. t\;r*” vr

0-naftol,( 122? C’ta erir, 286° C’ta kaynar. Kaynar, suda iyi çözünür ve a-naftol gibi şu buharıyle sürüklenmez. 3 naftol ve kro-seik asit,” Schaeffer asidi gibi sülfonlu türevleri, önemli azo boyarmaddelerinin (ö-zellikle nitranilin kırmızısı) temel bileşenidir. 0 naftol ayrıca, p-naftilamin’in hazır-lanmasmda da kullanılır.
Metil ve etil eter oksitlerinin kalıcı bir kokusu vardır; kokuculukta ve sabunculukta yara-yara veya nerolin ile bromelia adlarıy-le kullanılır.

— Eczc. Naftoller bağırsak antiseptiği o-larak (özellikle benzoat [benzonaftol] veya salisilat şeklinde) kullanılır. (L)

Yorum yazın