Grafit Nedir Nerelerde Kullanılır

Grafit Nedir Nerelerde Kullanılır

GRAFİT i. (yun. graphein, yazmak’tan fr. graphite). Romboedrik sistemde altıgen yapraklar halinde billûrlaşan karbon çeşidi. Bk. ANSİKL.
— Gaz sanay. Grafit temizleme, karnilerin veya gaz fırınlarının iç çeperlerinde toplanan grafit birikintilerini yakarak veya kazıyarak giderme işlemi. || Grafit temizleyici, fırınlan grafitten temizleyen işçi.
♦ Sıf. Grafitten yapılmış, Elektr. Grafit fırça, kok haline gelebilen bir bağlayıcı madde katılarak sıkıştırılmış ve pişirilmiş tabiî grafitten hazırlanan ve döner makinelerde kullanılan fırça.
— ansIkl. Grafit, maden parlaklığında, gri- siyah renkli bir katıdır. Yoğunluğu 2,2’dir; kolayca ufalanır ve kâğıtta iz bırakır; yağlı ve yumuşaktır, ısı ve elektriği iyi iletir, ö- teki karbon çeşitleri gibi grafitte, bilinen e- riticilerde erimez ve ergimez. Asitlerden etkilenmez, fakat nitrik asit ile potasyum klo- rat karışımında, ısı etkisiyle tutuşan sarı renkli pullar halindeki grafit oksitlerine dönüşür.
Biliûrsu veya amorf haldeki tabiî grafit, Seylan, Sibirya, Çekoslovakya, A.B.D., İtalya, Fas ve özellikle Madagaskar’da bulunur. Ayrıca, iri billûrlar halinde sunî olarak da hazırlanabilir. Sunî grafit de, tabiî grafit gibi yüksek sıcaklıkta kararlı bir karbon çeşididir; ancak tabiî grafit kadar yüksek sıcaklıklara dayanamaz. Bu yüzden gri dökme demirde bulunur. Supî grafit, amorf karbonun elektrik fırınında ısıtılmasıyle elde edilir. Grafit, kille karıştırılarak pota yapımında, ark lambalarında, voltametre e- lektrotlannda, dinamo fırçalarında kullanılır. Galvanoplâstide ise, kalıp yüzlerini iletken hale getirmekte yararlanılır. Ayrıca, kalem kurşunu yapımında ve ısıya dayanıklı olduğu için bazı yağlayıcılarda da kullanılır. Yağlayıcı olarak grafit, mikron derecesinde öğütülmüş kuru toz halinde veya genellikle yağ içinde koloidal eriyik halinde kullanılır. Kayan basınç altındaki sürtünme yüzeylerinin mikrogeometrik sağıncı taşı sürterek alıştırma işleminde olduğu gibi çıkıntıların aşındırılrtıaşıyle değil de, girintilerin doldurulmasıyle giderilir. Böylece, a- şınmaya yolaçmadan çok düzgün bir kendiliğinden yağlanan bir yüzey sağlanır. Yağlama yağlarının içine, yapraklar halinde veya dilimlere ayrılabilen (Madagaskar tipi) çok küçük grafit parçacıkları katılarak iki madenin doğrudan doğruya birbirine değmesi önlenir; sıvı haldeki yağlayıcı madde, çok yüksek basınç veya ısı etkisiyle ortamdan a- tılsa da madenler yine birbirine sürtünmez. Grafit, pasa dayanıklı bazı boya çeşitlerinde pigment olarak kullanılır; boya içine ayrıca sülüğen gibi pas önleyici bir veya birkaç pigment daha katılır. Nükleer sanayide, grafit yavaşlatıcı olarak kullanılır.
— Havc. Saf veya çeşitli bileşiklerwhalinde- ki grafit, çok yüksek haya sıcaklığının etkisinde kalan bazı füze parçalarının (hava delikleri, jet yön kanadı v.b.) yapımında kullanılir. (Bk. EK CİLT)İLİ
GRAFİTiT i. (fr. graphitite). Miner. Bir grafit çeşidi, (l)
GRAFİTLEME i. (grafitlemek’ten grafitle- me). Grafîtlemek eylemi.
— Bilgi-işlem. Bir durumu, sonradan değerlendirmek üzere bir kart üzerine delik açacak şekilde veya okunmak üzere bir kâğıt tabakası-üzerine çizecek şekilde kurşun kalemle işaretleme işlemi. (Bilgi-işlemde ilk elektronik uygulamalardan biri olan grafit- leme delikli kartın doğrudan doğruya temel. belge olarak kullanılmasını sağlar ve bilgilerin kopya edilmesini otomatik hale getirerek kolaylaştırır: kömürün iletkenliğinden doean elektrik kontağı, kartın delinmesine yolaçar.)
— Matbaac. Klişecinin, iletken hale getirmek için, klişesi alınacak bir kalıp üzeri-
Foto. Enevclopedia Americana
ne grafit kaplaması. (Grafitîeme yerine bugün daha çok gümüş kaplama uygulanır.) W
GRAFtTLEMEK geçi. f. {grafit* ten grafit- le-me). Bir madenin içine grafik katmak. || (Bir cismin) Yüzeyini grafitle kaplamak, (l) GBAFÎTLENME i. (ğrafitlenmek’ten gra- fitlen-me). Gaz sanay. Yüksek sıcaklıkta kömürleştirme işleminin yapıldığı karniler veya damıtma odalarının içinde, karni kömürü
de denilen grafitin birikmesi, (l) GRAFİTLENMEK geçz. f, (grafikten gm-
fit-le-n-mek). Grafit birikmek, (l) GRAFÎTLEŞT1R1Cİ sıf. {grafitleştirmek’tzn grafitleştir-ici). Metalürji. Dökme demir i- çinde grafitin oluşmasına yolaçan (silisyum gibi) bir element için kullanılır, (l) GRAF1TLEŞTİRME i. (grafitleştirmek’tcn grafitlestir-mé). Amorf karbonun grafit haline dönüştürülmesi; özellikle elektrot yapımında uygulanır.
— Metalürji. Bileşimdeki karbonun grafit halinde çökelmesi için, dökme demirlere uygulanan termik işlem. (Grafitîeme için, kesinlikle belirlenmiş bir ısıtma ve soğutma eğrisine göre düzenlenen uzun süreli mene- vişleme işlemlerine başvurulur.) Bk. dövül-
GENLEŞTİRME. (l)
GRAFtTLEŞTİBMEK ettrg. f. (grafii’ten grafit-le-ş-tir-mek). Grafit haline dönüştürmek. (l)
GRAFiTLt sıf. (grafikten grafit-li). Bileşiminde grafit bulunan: Grafitti gnays. || İçine grafit katilmiş: G raf itli yağ. (ml)

Yorum yazın