6a Grubu Elementleri ve Özellikleri

6a Grubu Elementleri ve Özellikleri ve Kullanım Alanları

VI. grup elementlerinin beşinde de “allotropi” denilen bir özellik vardır. Allotropi, bir elementin atomlarının diziliş biçimindeki farklılıktır, örneğin grafit ve elmas karbonun iki allotropu- dur. VI. grup elementleri şunlardır:
Adı – Simgesi – Atom numarası
Oksijen – 0 – 8
Kükürt -S – 16 –
Selenyum – Se – 34
Tellür – Te – 52
Polonyum – Po – 84

Bu grubun ilk elementi olan oksijeni daha önce incelemiştik, öteki dördü, daha seyrek bulunan katı elementlerdir.
VI. grup elementlerinin dış enerji bölgelerinde 6 elektron bulunur. Genellikle 2 elektron alarak bileşik yaparlar ve S-2 gibi iyonlar oluştururlar.
Oksijen, soluduğumuz gaz olan 2 atomlu bir 02 molekülü biçiminde ya da ozon gazındaki gibi 3 atomlu bir 03 molekülü biçiminde olabilir. Ozonun keskin, sarmısak kokusuna benzer bir kokusu ve oksijenden değişik kimyasal özellikleri vardır.
Selenyum, tellür ve polonyum elementleri oksijen ve kükürt kadar incelenmemişlerdir. Ancak, bunların atomlarının da zincirler oluşturdukları bilinmektedir. Bu zincirlerin farklı oluşumları ve uzunlukları elementlerin görünüş ve kimyasal tepkimeye girişinde farklılıklara yol açar.
Ayrıca elektron paylaşma yolu ile de bileşik yapabilirler. Bu elementlerin atomları da zincir oluşturabilirler.
Katı maddelerde atomların diziliş biçimi çok önemlidir. Çünkü, atomların farklı biçimlerde dizilmeleri, yani farklı allotropik durumlar birbirinden değişik fiziksel özellikler gösterir, örneğin, kükürdün bir allotropu 8 atomdan oluşan halkalar biçimindeyken, başka bir allotropunda atomlar uzun zincirler ya da kıvrık spiraller biçiminde dizilmiş olabilir. Atomların dizilişlerindeki bu farklılık kükürt elementinin fiziksel özelliklerinin (örneğin, renginin, ergime derecesinin) değişmesine yol açar.

KÜKÜRT (S)
Volkanlardan ve sıcak su kaynaklarından çıkan kötü kokulu bir gazdır. Katı kükürt, saf olarak yer yüzeyinin altında bulunur. H2 S04 (sülfü- rikasit), kükürdün en önemli bileşiğidir. Labora- tuvarlarda ve endüstride çok kullanılır. Saf kükürt “kauçuğun vulkanizasyonu”nda (kauçuktan lastik elde edilmesinde) kullanılır. Kara barut karışımında da temel madde olarak kükürt bulunur. Protein molekülleri az oranda kükürt atomunu içerir. Bundan dolayı kükürt, yaşam için gerekli bir elementtir.

SELENYUM (Se)
Çok az oranda toprakta bulunur. Bitkiler tarafından özümlendiğinde bitkiyi zehirli hale getirir. Bununla birlikte çok az oranda selenyumun, hayvan beslenmesinde gerekli olduğu öne sürülmektedir. Selenyumun asıl önemi ise, fotometrelerde (ışık şiddetini ölçmeye yarayan sayaçlar) kullanılmasından ileri gelmektedir. Selenyum, elektriği karanlıkta değil de ışık etkisinde kaldığında iletir. Fotoğraf makinelerinde kullanılan pozometrelerde (ışıkölçerler), yalnızca ışıkta elektriği ileterek devreyi tamamlayan selenyumdan yapılmış bir plaka vardır. Işık ne denli parlaksa, elektrik iletimi de o denli güçlü olur. Selenyum, benzer amaçla, örneğin asansör kapılarını otomatik olarak açıp kapayan fotosellerde (ışık hücrelerinde) kullanılır. Kapıya yaklaşan kişi fotosel üzerine gönderilen ışığı kestiğinde, devredeki elektrik değişir ve kapı açılır.

TELLÜR (Te)
Tellür, doğada altınla birlikte bulunan tek elementtir. Tellür hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bileşiklerinin çoğu kötü kokuludur. Bu koku, deri yolu ile vücuda geçer. Tellür bileşikleri ile çalışan kişinin nefesi ve teri aylarca çok kötü kokar. Bu ilginç özelliğinden ötürü, birçok araştırmacı bu elementi incelemekten kaçınmaktadır.

POLONYUM (Po)
Polonyum, tehlikeli derecede radyoaktif olduğundan incelenmesi güç olan bir elementtir. Marie Curie tarafından bulunmuş ve ülkesi Polonya’nın adı verilmiştir. Bu elemente az oranda uranyum yataklarında rastlanır.

Yorum yazın