Rezerv nedir

Rezerv  nedir , Rezerv ne demek

(fr. réserve, yedek’ten). Saklanmış, biriktirilmiş şey: Altın, döviz rezervi.

— Mad. oc. Bir maden ocağında, bir maden yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür veya cevher miktarı. || Bilinen rezerve, bir ocakta bulunan ve üç yanında galeriler açıldığı için miktarı kesinlikle bilinen kömür veya maden rezervesi. (Bu çeşit rezervelerin miktarı bilindiği gibi, ayrıca ocaktan eşantiyon alınarak madenin ortalama özgül ağırlığını belirlemek ve rezervedeki maden tonajını kesinlikle hesaplamak mümkün olur.) || Muhtemel rezerve, bir maden yatağında veya ocağında bulunan ve yalnız iki, hattâ bir yanında sondaj yapıldığı veya galeriler açıldığı için, kapsadığı maden miktarı kesinlikle bilinmeyen kömür veya maden rezervesi. (Bu rezervelerin boyutları ekstrapolasyon metoduyle hesaplanır, fakat işletilebilecek maden oranını tayin etmek imkânsızdır.) || Mümkün rezerve, sondajlar veya galerilerle yüzeye çıkarılmamış olan, varlığı ancak jeolojik bilgilere dayanarak anlaşılan kömür veya cevher miktarı.

— Petr. Petrol araştırmaları ve sondajlar sonucunda, bir petrol yatağından çıkarılabileceği hesaplanan ham petrol miktarı. (Bu yatağın rezerveleri, üretimin herhangi bir safhasında hesaplanabilir.)

Petr. Petrol rezerveleri de, tıpkı maden rezerveleri gibi, bilinen rezerveler, muhtemel rezerveler ve mümkün rezerveler diye üçe ayrılır.

Bugün bilinen rezerveler 55 milyar tondan fazladır ve bu rezerveler, günümüzdeki üretim metotlarıyle ancak 35 yılda yeryüzüne çıkarılabilir. Fakat, bütün rezervelerin çıkarılması için geçecek süreyi değerlendirmek, bugünkü tüketim temposuna göre basit bir ekstrapolasyon olamaz. A. B.D. dünyanın dip araştırmaları yapılmış tek bölgesidir; buradaki bilinen rezerveler, araştırma kuyularının açılmasıyle, üretimden iki veya üç kat daha büyük bir hızla artar. Buna karşılık, Orta Afrika, Kuzey Amerika ve Kuzey Asya’da petrol bulunduğu sanılan ve A.B.D.’deki tortul havzalarla aynı büyüklükte olan geniş bölgeler hakkında hiç bir şey bilinmemektedir, öte yandan, petrol çıkarılan topraklar yer yüzeyinin ancak yüzde 29’u kadardır; denizde kuyu açma teknikleri ileride okyanusların büyük bir kısmını da araştırma imkânı verecektir. Ayrıca, petrol çıkarma metotları da büyük ölçüde gelişmiştir; eskiden petrol yatağında bulunan ham petrolün dörtte üçü yatakta bırakılırken, bugün yalnız dörtte biri yatakta kalmaktadır. Nihayet, Kanada’nın batısındaki At-habaska’da olduğu gibi, çok geniş bir havzaya yayılmış bitümlü kum ve şist depolan vardır ve bu yataklardan çıkarılabilecek hidrokarbon miktarı en az 100 milyar tondur. Bu kaynak, sıvı ham petrol rezervelerinden 10 kat daha fazladır.

Yorum yazın