Karst Araştırmalarının İnterdisipliner Karakteri

Karst Araştırmalarının İnterdisipliner Karakteri

Karstlaşma aşağıdaki ön koşulları gerektirir;

1. Karstlaşmanın gelişebileceği uygun jeolojik ortamın bulunması
2. Tektonik hareketler yüzeyde bozunma ve erozyon süreçlerinin görülmesi
3. Çözücü ajan olan suyun bulunması

Görüldüğü gibi karst, çözünebilen kayaçların oluşturduğu bir jeoloji ortamında gelişmekte olup, karstlaşma, jeoloji bilimlerinin alt dallarının incelediği süreçlerin (ekzodinamik, endodinamik, çözünme-erozyon) etkisiyle başlamaktadır. Dolayısıyla, karst jeolojik süreçlerin bir ürünü olup karstlaşma jeolojik bir olgudur.

Suyun yüzeydeki ve yeraltındaki dolaşımı, akiferin oluşumunu denetleyen koşullar, akiferin geometrisi, beslenme ve boşalım özellikleri de kapalı gölovaların beslenme+boşalımları ve buna benzer birçok karstik yapının oluşumu gibi hidrojeolojik ve jeomorfolojik olgulardır. Doğal olarak, bu olguların tümü bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Karstın oldukça karmaşık yapısı, araştırmalarda çeşitli bilimsel disiplin ve tekniklerin bir araya gelmesini gerektirmektedir. Karst araştırmalar-ında konuyla doğrudan ilgili disiplinlerden bazıları jeoloji, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji, jeomorfoloji, mağaracılık, ekoloji, istatistik, matematik vd.’ dir.

Karst kaynaklarının geliştirilmesi projelerinin, yukarıda sözü edilen disiplinlerden araştırıcıların biraraya geldiği bir grup tarafından gerçekleştirilmesi, çalışmaların başarısı için zorunludur.

Yorum yazın