Tehdit Nedir

Tehdit Nedir

tehdit, hukukta, bir kimseyi yasada yazılı durumlar dışında ağır ve haksız bir zarara uğratacağım bildirerek korkutma. Failin gelecekteki bir tehlikenin insanda doğuracağı huzursuzluk ve korkuyu suça hedef olan kişide yaratması, suçun tamamlanması için yeterli sayılır. Tehdit bir “tehlike suçu” olduğundan, bu tehlikenin ilişkin olduğu zarar doğurucu olayın gerçekleşmiş olması zorunlu değildir. Tehdidin yöneldiği zarar mülkiyete ilişkin olabileceği gibi sağlığa, vücut bütünlüğüne, ün ve onur gibi manevi değerlere ilişkin de olabilir. Ayrıca zarann belirsiz olmaması gerekir. Zararın hafif olması cezayı azaltıcı bir nedendir.

Tehdit suçunun oluşması için aranan bir koşul da failin suç işleme kastıyla hareket etmesidir. Faik hareketinin haksızlığını bilmeli ya da bilebilecek durumda olmalıdır. Tehditte kasıt aranması, ciddi olmayan tehditlerin suç sayılmaması hükmünü doğurur. Tehdit eylemi silahla ya da kendini tanınmayacak hale koyarak ya da birkaç kişi tarafından birlikte ya da imzasız mektup, özel işaretler, var olan ya da var sayılan bazı gizli örgütlerin meydana getirdikleri korkutma etkisiyle işlenmişse ceza artırılır.

Bir kimsenin namusunu ya da onur ve saygınlığını bozacak ya da saygınlığını kıracak ya da ün ya da mal varlığına zarar verebilecek bir konuyu yayın yoluyla açığa vurma ya da açığa vurma niteliğinde olmaksızın bu yolda karalamalarda bulunma tehdidiyle ondan para alınması ya da başka türlü çıkar elde edilmesi ya da elde edilmeye kalkışılması da ağırlaştırıcı bir nedendir.

Türk Medeni Kanunu taraflardan birinin korkutularak hukuki işlem yapmaya zorlanmasını nisbi butlan niteliğinde bir yaptırıma bağlamıştır. Buna göre tehdit altında yapılan hukuki işlem ilgili kişiyi bağlamaz. Aynca bak. korkutma.

Yorum yazın