Tecil Nedir

Tecil Nedir
tecil, hukukta ceza infazının bazı koşullarda belli bir süre için ertelenmesi. Bu süre içinde hükümlü yeniden suç işlemezse, infazı ertelenmiş olan ceza hiç verilmemiş sayılır. Ama yeni bir suç işlendiğinde, bunun cezası eski suçun cezasıyla birleştirilerek çektirilir.

Tecil uygulamasının temelinde geçmişteki davranışları ve ahlaki durumuna göre ileride suç işleme olasılığı az görülen hükümlüye bir şans tanıma düşüncesi yatar. Cezanın tecili hükümlü için bir hak olmayıp yargıcın takdirine bırakılmış bir olanaktır. Tecil kural olarak ilk kez suç işlemiş olanlar için öngörülebilir. Ama önceki suçun yalnız para cezasını gerektirir nitelikte bir suç olması ya da mahkûmiyetin genel af, yasak hakların iadesi gibi yollarla ortadan kalkmış olması durumunda yeni bir suçun da cezası tecil edilebilir. Yasaya göre tecil yoluna yalnız ağır ve hafif para cezalan ile altı ay ve daha az hapis ve hafif hapis cezalarında başvurulur. Tazminat niteliğindeki para cezaları ve mali suçlar için öngörülen para cezalan tecil edilemez.

Tecil edilen cezanın çektirilmesini gerektiren koşullar işlenen suçun cürüm ya da kabahat olmasına göre değişir. Cürümden dolayı mahkûm olan bir kimse hüküm tarihinden başlayarak beş yıl içinde başka bir cürümden dolayı, daha önce verilmiş ceza cinsinden bir cezaya, hapis ya da ağır hapis cezasına çarptırılırsa, kabahatten dolayı mahkûm olan bir kimse ise hüküm tarihinden başlayarak bir yıl içinde bir cürümden ya da önceki hükmün verildiği asüye mahkemesinin yargı çevresinde başka bir kabahatten dolayı aynı cinsten ya da daha ağır bir cezaya çarptırılırsa tecil cezasını yeni cezayla birlikte çeker. Tecil süresi içinde ikinci bir suç işlendiğinde tecil kendiliğinden ortadan kalkar ve ertelenen cezanın infazı gerekir.

Cezanın tecili öznel bir nitelik taşıdığından, başka bir deyişle cezanın kişiselleştirilmesi esasına dayandığından, ortaklaşa işlenen suçlarda suç ortaklarından hepsine uygulanması zorunlu değildir. Fail aynı zamanda birden fazla suç işlemişse, bunlardan her biri hakkında tecil söz konusu olabilir.

Askerlik yükümlülüğünün ertelenmesine de tecil denir. Bu anlamda kullanılan tecil işlemi, askerlik hizmetini yerine getirecek ölçüde gelişmemiş olanlarla tedavisi zamana bağlı hastalıklardan birine yakalananlara ve belli koşullarda öğrenimini sürdürmekte olanlara uygulanır.

Yorum yazın