Şart teorisi

Şart teorisi

Bu teori, haksız fiillerde illiyet bağını açıklamağa çalışan teorilerden biridir. Buna göre, haksız fiilin işlenmesi, zararın meydana gelmesi için şart idiyse, fiil ile zarar arasmda illiyet bağı vardır. Diğer bir deyişle, bu teoriye göre, her zaman kendisini doğuran olaya zorunlu olarak illiyet bağıyle bağlıdır. Ancak bu teori fiil ile en uzak zararlar arasında bile zorunlu bir illiyet bağı kurduğu için, adalete ^aykırı olmaktadır. Bu sebeple de illiyet bağının açıklanmasında yardımcı olamaz. Zira bu şart teorisi kabul edilecek olursa, fail hiç sorumlu olmaması gereken sonuçlardan da sorumlu olacaktır. Meselâ bir şoför, çiğnediği kimseye verdiği zarar yanında, olayı görüp ve kalbi zayıf oldu-gu için orada derhal ölen bir kimsenin de ölümünden sorumlu tutulacaktır. Çünkü, şart teorisine göre, kaza olmasaydı, kalbi zayıf olan kişi de ölmeyecekti. O halde kaza ile kalbi zayıf kimsenin ölümü arasında bir illiyet bağı vardır, işte bu sakıncaları sebebiyledir ki, taraftarlarınca bile bazı noktalardan sınırlanmak istenen şart teorisi illiyet bağını açıklamağa yetmez. Bugün illiyet bağı hâkim görüş tarafından uygun illiyet teorisi ile açıklanmaktadır. Bk. İLLİYET.

Yorum yazın