Nihai nedir

NİHAİ sıf. (ar. nihayet’ten nihâî). Sona erdiren, sonuncu, sonla ilgili, sonucu sağlayan: Şu halde sistem ve nihaî menfaat itibariyle bundan sonra yapacağımız şey zarurî olarak şimdiye kadar yaptığımızın devamı olacaktır (R. N. Güntekin). Başkumandanlığın müjdelediği nihaî zaferi kazandıktan sonra olacak şeyler hakkındaki tasavvurlarımız pek birbirini tutmuyordu (Ş. S. Aydemir).

— Huk. Nihaî karar, muhakeme sonunda verilen karar.

— ANSİKL. Huk. Ceza Muhakemeleri Usulü kanununda «hüküm» adı verilen dört çeşit nihaî karar vardır. Beraat kararı; mahkûmiyet kararı; duruşmanın tatili karan; davanın düşmesi kararı. Nihaî karar, muhakemenin soruşturma safhasınm sonunda verilir ve muhakemeyi sonuçlandırır. Beraat kararı, sanığın fiilinin suç teşkil etmemesi, aslında suç teşkil eden fiilin sanık tarafmdan işlendiğinin sabit olmaması veya işlenmediğinin sabit olması halinde verilir. Mahkûmiyet kararı ise, sanığın suçu işlediğinin sabit olması halinde verilen nihaî karardır. Duruşmanın tatili kararı, her zaman nihaî karar olmayabilir. Ancak, nihaî karar verilecek hale gelinmiş ve mahkûmiyet hükmü verilemediği için, yerine duruşmanın tatili hükmü verilmişse, bu bir nihaî karar sayılabilir. Davanın düşmesi kararı ise, sanığın ölümü, genel af veya davada zamanaşımı gibi bir düşme sebebinin ortaya çıkması halinde verilen nihaî karardır. Muhakeme hukuku açısından, nihaî kararın en büyük özelliği, bu kararlara karşı, bunların hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi halinde temyiz yoluna başvu-rulabilmesidir. (M)

Yorum yazın