Mefruz suç nedir

Mefruz suç nedir
MEFRUZ sıf. (ar. farz’ûan mefruz). Esk. Varsayılan farz olunan: Bu mefruz şairle aynı şeyi duyduğunuz ayan beyan değil mi? (C. S. Tarancı). Hâlâ kalbinde bir şey o mefruz hayat-ı şarkın mutlaka mevcut olmasına inanmak ister (H. Z. Uşaklıgil). || Farz kılınmış, boyun borcu olmuş. || Mef-ruz-ül-edâ, ödenmesi farz olmuş (borç).

— Huk. Mefruz suç. Bk. ansİkl.
— ansİkl. Huk. Fail, kanunda yazılı tipe uygun bir fiili, yani suçu işlemek için ve bu kastla hareket ettiği halde fiilin kanunda yazılı suç tiplerinden hiç birine girmemesi durumunda, mefruz suç söz konusudur. Mefruz suça sözde suç da denir. Mefruz suç, hukukî yanılmanın bir başka şeklidir. Ancak hukuku bilmeme ve yanılmada fail, bir ceza kuralını bilmemekte veya yanlış yorumlamaktadır. Mefruz suçta ise yanılma hukukî ve fiilî olabilir. Hukuku bilmemeye dayanan mefruz suçta fail, kanunun yasaklamadığı bir fiili suç sanmaktadır. Meselâ evlenmesi yasak olan hısımlar arasında cinsî münasebeti türk kanunları cezalandırmamıştır. Bu durumda iki kardeş bu fiilin suç teşkil ettiği kanisiyle cinsî münasebette bulunsalar, hukukî yanılmaya dayanan bir mefruz suç hali söz konusu olacaktır. Bunun gibi, erkeğin zinası suçunun meydana gelebilmesi için, erkeğin karısından başka bir kadınla bir defa cinsî münasebette bulunması yeterli değildir, o kadınla karı-koca gibi ve herkesçe bilinir bir şekilde yaşaması gereklidir. Bu bakım* dan evli olan bir erkek, karısından başka bir kadınla bir kere cinsî münasebette bulunmasının zina suçunu meydana getireceğini sanarak bu fiili işlerse, ortada mefruz suç vardır. Çünkü fiili yapan kimse, hukuk kuralının tanımında yanılmıştır. Mefruz suçun öteki çeşidini meydana getiren ve fiilî yanılmaya dayanan mefruz suçta ise fail, kanunî tanımın esasında değil, fakat bazı unsurlarda ve bazı maddî hususlarda yanılmıştır. Meselâ, başkasının sanarak kendi malını alan, başkasının karısı sanarak kendi karisiyle cinsî münasebette bulunan, başkasıyle evli olduğunu sandığı halde aslında bekâr bir kadınla cinsî münasebette bulunan kimsenin fiilinde mefruz suç durumu vardır. Ancak burada fail, kanundaki tanımın esasında yanılmış değildir, o, bu tanımı meydana getiren bazı maddî hususlarda yanılmıştır ve fiilî yanılmaya dayanan mefruz suç durumu ortaya çıkmıştır. Mefruz suçun cezalandırılmayacağı noktasında ceza hukuku doktrini birleşmiş durumdadır. Bazı kanunlar mefruz suçun, cezalandırılmayacağını açıkça belirtir. Meselâ yeni İtalyan Ceza kanununda bu yolda açık hüküm vardır. Türk kanunlarında mefruz suçun cezalandırılmayacağı yolunda açık bir hüküm yoksa da, kanunî unsurun eksik elması sebebiyle, aynı sonuca varmak gerekir, çünkü herhangi bir fiilin suç sayılabilmesi için gerekli olan unsurlar arasında en önemli husus, o fiilin suç olarak cezalandırılacağını gösteren kanunî bir kuralın varlığıdır. Bu sebeple böyle bir kuralı ihlâl etmeyen fiillerin suç olduğu kabul edilemez.

♦ Mefruza sıf. Mefruz’un dişili: Baki milletin saadet-i hali için umur-i mefruza-dan sayılır (Namık Kemal), [m]

Yorum yazın