Gümrük ve Tekel Bakanlığı

Gümrük ve Tekel Bakanlığı

Gümrük ve Tekel bakanlığı, Türkiye cumhuriyetinde gümrük işlerini ve posta, telgraf, telefon dışında kalan tekel hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş devlet teşkilâtı (kuruluşu 1931). Bakanlık 29 aralık 1931 tarihinde çıkarılan 1909 sayılı kanunla teşkilâtlandırıldı.
Bakanlığın görevleri; gümrük ve tarife kanunlarının, ilgili mevzuatın ve çeşitli anlaşmaların gümrüklerle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak; tahsilâtı gümrüklere verilmiş olan vergi, resim, harç ve ücretlerin tahsilini takip etmek; denetimini yapmak, bunlarla ilgili anlaşmazlıkları incelemek; gümrük ve pasavan kapılarında, deniz ve hava limanlarında serbest bölgelerde, çeşitli antrepo, iş ve gümrük alanlarında, Marmara, Karadeniz ve Çanakkale boğazlarında gümrük kontrol görevlerini yerine getirmek, kaçakçılığın önlenmesi, takip e- dilmesi ve soruşturulması işlerini yapmak; bakanlığa bağlı ve tüzel kişiliğe sahip, Tekel* Genel müdürlüğü , aracılığıyle devlet tekelini işletip yönetmek; bu tekellerin ve sadece kaçakçılık takibi kendisine verilmiş olan devlet tekelleriyle ilgili takip işlerini yürütmek.
Bakanlık makamı, bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve özel kalen} müdüründen meydana gelir. Danışma birimlerinden Teftiş kurulu soruşturma ve denetleme; Hukuk müşavirliği hukukî mütalaa verme; Tekel Tetkik ve Murakabe kurulu tekel işletmelerinin
faaliyetini inceleme; Organizasyon ve Metot Şubesi müdürlüğü gümrüklerle ilgili düzen çalışması işlerini yapar.
Bakanlığın esas birimleri; Gümrükler Genel Müdürlüğü (Gümrük işleri müdürlüğü, Kıymet Şubesi müdürlüğü, Tarife Şubesi müdürlüğü, Ekonomik işler müdürlüğü); Giim-, rük Muhafaza müdürlüğüdür. Yardımcı birimler, Dış Münasebetler Dairesi başkanlığı, Zat ve Sicil işleri müdürlüğü, Muhasebe müdürlüğü, Levazım müdürlüğü ve Basın bürosundan teşekkül eder. Bölge teşkilâtı, İskenderun Gümrükleri başmüdürlüğü, İstanbul Gümrükleri başmüdürlüğü (dokuz gümrük müdürlüğü ve bunlara bağlı baş- mernurluklar); İzmir Gümrükleri başmüdürlüğü (üç gümrük müdürlüğü ve* bunlara bağlı başmemurluklar ile idare memurlukları); doğrudan doğruya bakanlığa bağlı Ankara, Antalya, Esenboğa, Gürbulak, İslahiye, İzmit, Kars, Kilis, Mersin, Nusaybin,, Samsun, Trabzon, Van Ye Zonguldak Gümrük müdürlükleri; Bodrum, Çanakkale, E- dirne, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kilis, Mersin, Nusaybin Gümrük Muhafaza müdürlükleri; Antalya, Esenboğa, Samsun, Trabzon, Zonguldak Gümrük Muhafaza Mıntıka âmirlikleridir. Bakanlığın başlıca bağlı teşkilâtı tüzel kişiliğe sahip Tekel Genel müdürlüğünden ibarettir.
• Gümrük ve Tekel bakanları. Ali Rıza Tarhan (30 aralık 1931), Raif Karadeniz (27 mayıs 1939), Suat Hayri Ürgüplü (10 mart 1943), Tahsin Coşkan (20 şubat 1946), Şevket Adalan (11 eylül 1947), Emin Erişirgil (11 haziran 1948), Fazıl Şerafettin Bürge (17 ocak 1949), Nuri özsan (23 mayıs 1950), Rıfkı Salim Burçak (15 mart 1951), Sıtkı Yırcalı (2 aralık 1951), Emin Kalafat (9 nisan 1953), Hadi Hüsman (9 aralık 1955), Fethi Aşkın (30 mayıs 1960), Şevket Bulatoğlu (20 kasım 1961), Orhan öztırak (26 haziran 1962), Mehmet Yüceler (25 aralık 1963), Ahmet Topaloğlu (21 şubat 1965), İbrahim Tekin (27 ekim 1965), Nahit Menteşe (10 şubat 1968), Ahmet İhsan Birinci- oğlu (3 kasım 1969).

Yorum yazın