Gümrük Beyannamesi Nedir Ne İşe Yarar

Gümrük Beyannamesi Nedir Ne İşe Yarar

Gümrük beyannamesi, gümrüğe tabi malın değerini bildiren, mal sahibi tarafından doldurulacak resmî formül. || Gümrük bölgesi, denizlerde karasuları, karalarda sahilden içeri doğru 30 km derinlikteki alanlar, sınır teşkil eden nehirlerle göllerde gümrük hattından içeri doğru 30 km’ye kadar olan alan ile Boğazlar, Marmara denizi ve İstanbul limanı. U Gümrük hattı, gümrük gözetim ve denetiminin yapıldığı bölgenin sınırı (Gümrük kanununa göre, Türkiye’nin siyasî sınırları). [Bk. ansİkl.] || Gümrük kimyageri, gümrüklerden geçecek eşya v.d. maddeleri usul ve talimat dairesinde muayene ve tahlil etmek ve bu yolda gerekli görülecek incelemeleri yapmakla yükümlü kişi. || Gümrük kolcusu, gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, denizüstü işlemlerinde tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek, gümrüklerin elden götürülmesi gereken yazılarını ve tahlil için çıkarılmış eşya numunelerini yerlerine götürmek gibi işlerle görevli kişi. || Gümrük komisyoncusu, gümrük muamelelerinde başkası hesabına aracılık yaparak yüzde alan kişi. (Bk. ansİkl.) || Gümrük mukavelenamesi, devletler arasında gümrük işlerine ilişkin sözleşme. I] Gümrük resmi. Eşanl. gümrük VERGİSİ. || Gümrük tarifesiçeşitli, eşyadan alınacak vergi miktarım gösteren bir tablo, İdarî bir kural. || Gümrük vergisi, kişiler tarafından mal ithal edilirken «Gümrük Giriş Tarife cetveline» göre ödenecek kamu alacağı. (Bk. ansİkl.) || Birinci sınıf gümrük, her çeşit giriş, çıkış ve transit gümrük işlemlerini görme yetkisi olan gümrük. || ikinci sınıf gümrük, gümrük laboratuvar tahliline ihtiyaç göstermeyen eşyanın giriş, çıkış ve transit işlemlerini görme yetkisi olan gümrük. || Üçüncü sınıf gümrük, yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile bakanlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış ve transit işlemlerini görme yetkisi olan gümrük.
— ANSİKL. Huk. Türkiye cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, gümrük kanun ve nizamlarına uymakla yükümlüdür (Gümrük kn. md. 1). Gümrük mevzuatı, hemen bütün bakanlıkları ilgilendirdiğinden, kural olarak Bakanlar kurulu tarafından yürütülür. Ancak, gerek teşkilâtı ve gerek görevleri bakımından uygulamadan asıl sorumlu olan Gümrük ve Tekel bakanlığıdır. Bakanlığın gümrük işlerine ilişkin teşkilâtı, merkezde ve taşrada olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Merkezde, gümrük ve tarife kanunlarının ve gümrüklerle ilgili kanun, tüzük, antlaşma ve sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak, gümrük şube ve servislerinin çalışmalarını denetlemekle görevli Gümrükler Genel müdürlüğü ile, Gümrükler Muhafaza müdürlüğü bulunur. Taşrada da, hava Ve önemli deniz limanlarında gümrük , teşkilâtı kurulmuştur. Bk. GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI. ‘

Yorum yazın