Yönetmelik Nedir

Yönetmelik Nedir

YÖNETMELİK, huk., yetkili makamların kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa v etüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yaptıkları düzenleyici işlemlerin tümü. Anayasaya göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Kamu kuruluşları kendi görev alanları içinde yer alan konuları yönetmelik çıkararak düzenleyebilirler. Kamu yönetiminin yönetmelik çıkarması düzenli yönetim ilkesinin bir gereğidir ve kamu yönetimi bu yetkiye kendiliğinden sahiptir. Bir başka deyişle kamu yönetiminin yönetmelik çıkarmak için ayrıca yasayla yetkili kılınmksı gerekmez. Bakanlıklar kendi başlarına yönetmelik çıkarabilecekleri gibi birkaç bakanlık birlikte de yönetmelik çıkarabilir. Bundan başka Bakanlar Kurulu’nun da yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Yönetmelikler yasaya ve tüzüğe ayrı olamayacakları gii öteki üst hukuk kurallarına da aykırı olamazlar. Aksine durumlarda söz konusu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açılabilir. Yasaya ve tüzüğe aykırı olan yönetmelikler yargı yerlerine uygulanmaz. 1982 Anayasası’na yönetmeliklerle ilgili olarak 1961 Anayasası’ndan değişik bir düzenleme getirilmektedir. Bu bağlamda 1982 Anayasası’nda tüm yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluu kaldırılarak, hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı konusu, yasama organının takdirine bırakılır.

Yorum yazın