Nefelometri nedir – Nefelometri ne demek

NEFELEMETR1 i. (fr. nephelemetrie). Fiz. ve Tıp. Bir sıvı içinde iyice dağılmış bir maddenin derişikliğini ölçmeğe yarayan optik mikroanaliz metodu.
— ANSiKL Bu metodun ilkesi, dolaysız bir ışımanın şiddeti ile incelenecek sıvının içinden geçtikten sonraki ışımanın şiddetini karşılaştırmağa dayanır. Nefelemetriden, özellikle flokülasyon yoluyle, albüminle-rin, yağların, tuzlar v.b.nin dozunu tayin etmekte yararlanılır. Nefelemetri ölçümü iki şekilde yapılır: ya ölçülecek olan çökelti, derişiklikleri önceden belirlenmiş bir dizi benzer çökeltiyle gözle karşılaştırılır veya emülsiyonun içinden geçen bir ışık ışının, emülsiyona girdiği andaki ve kırılmadan sonraki şiddetleri bir elektrofoto-metre aracılığıyle kıyaslanır. Bir nefele-metri ölçümünün kesin olması için, kullanılan ışık ışınının dalga boyu sabit olduğuna göre, incelenecek çözeltinin, kendisini meydana getiren taneciklerin hepsinin bir deney dizisi boyunca hep aynı büyüklükte ve aynı derişiklikte kalacak şekilde hazırlanması gerekir. Nefelemetri, çok hassas sonuçlar vermemekle birlikte, proteinlerin acele doz tayininde ve mikropların yaklaşık sayımında kullanılır. Ayrıca serolojide, bazı fotometrelerle yapılan nefelemetri, firengi veya tüberküloz seroloji-sinde Vernes tepkimeleri, karaciğer iltihabında Mac Laglan tepkimesi v.b. gibi, çok kesin deney şartlarında meydana gelen bazı flokülasyon tepkimelerinin şiddetini sayısal olarak belirtmek imkânı verir.

(L)

Yorum yazın