Güç Nedir – Güç Ne demek

Güç Nedir – Güç Ne demek

GÜÇ i. (esk. türk. küç’ten). Fizikî kuvvet; hayat enerjisi: Hacının yerinden kımıldayacak gücü yok (M.Ş. Esendal). Neden sonra bütün gücünü toplayıp… (Y.Z. Ortaç). || Kudret: Bu altmış kilometreyi, aslında üç tümen gücünde olan üç ordu tutuyordu (Kemal Tahir). jj Şiddet, etkileme kuvveti: Rüzgârın gücü. Bir ilâcın gücü. || Mec. önem, kuvvet: Gerçeğin gücü. Delillerin gücü. || Manevî kuvvet: Hatıralarımız olmasaydı, hatırlamak gücümüz olmasaydı, insanoğlu saadet fikrini yaratamazdı (N. Ataç). Karakter gücü. || Zihnî kuvvet, yetenek: En büyük silâhımız olan düşünme gücünün asıl işi, gerçeği bulmak… (Kemal Tahir). Zekâ gücü. Eşanl. kuvvet. || İş gücü. Bk. iş.
— çeş. dey. Güç yetirmek, gücünü kullanabilmek: Silâha güç yetiremez, attığını vuramaz (Kemal Tahir). || Gücü kuvveti yerinde, kuvvetli, sağlam: Aklı başında ve gücü kuvveti yerinde delikanlı, İstanbul*a bir devşirme olarak mı gelir? (Ş. S. Aydemir). |[ Gücü gücü yetene, «kim kimin hakkından gelirse» anlamında kullanılır. || Gücü yetmek (yetmemek), yapabilmek (yapamamak). || Gücünü yenmek, bir duygu ve isteğini yatıştırmak. || Gücünü yitirmek, kuvvetini, takatini kaybetmek. || Var (bütün) gücüyle, olanca kuvvetiyle: Onun var olduğu günlerde kötülüklerine bütün güciyle karşı koyan adamdı! (Y. Z. Ortaç).
— Elektr. Alternatif adcımın zahirî gücü, bir devrenin uçları arasındaki etkin gerilimin, bu devreden geçen akımın etkin şiddetiyle çarpımı: Zahirî güç, volt-amper cinsinden belirtilir. || Anî güç, göz önüne alınan zaman aralığının sonsuz küçük olması halinde ortalama gücün değeri. || Bileşik
güç, etkin ve tepkin gücün çizgisel fonksiyonu. || Bir makinenin faydalı gücü, söz konusu makine, üreteç veya konvertisör olduğu zaman devreye, motor olduğu zaman da mile sağladığı güç: Bir makinenin faydalı gücü etkin güçtür. || Bir makinenin tükettiği güç, makine bir üreteç ise miline, bir motor, bir kamütatör veya bir konvertisör ise besleme devresine verilen güç: Bir makinenin tükettiği giiç etkin güçtür. {} Boşaltma gücü, bir paratonerin tehlikesizce boşaltabileceği en fazla elektrik miktarı: Bir paratonerin etkinliği, boşaltma gücüne bağlıdır. || Dalgalanma gücü, vektörü anî gücün alternatif kısmını gösteren ve akım pülsasyonunun iki katı hızla dönen vektörel büyüklük. || Etkin giiç, içinden bir alternatif akım geçen devrenin ortalama gücü. (Si- niisoidal akımda bu güç, etkin akımla, yani gerilim veya elektromotor kuvvetle aynı fazda olan alternatif akımın bileşeniyle gerilimin veya elektromotor kuvvetin çarpımına eşittir.) [Bk. ansİkl.] || Homopoler güç, gerilimlerin homopoler bileşeninin, akımların homopoler bileşeni üzerindeki etkisinden doğan güç. {] Karmaşık güç, gerçek kısmı etkin gücü, sanal kısmı ise işareti değiştirilmiş tepkin gücü gösteren ifade. || Magne tik bir yaprağın gücü, yaprağın kalınlığı ile yüzeysel magnetik yoğunluğunun çarpımı. (Bir yaprağın gücü, Ampère teoremine göre, kendisiyle eşdeğerli elektrik akımın şiddetine eşittir.) || Ortalama güç, bir işin veya bir enerjinin, bu iş veya enerjinin üretilmesi veya tüketilmesi için geçen zaman bölümü: Devirli olaylarda ortalama güç genellikle bir devir için göz önüne alınır. || Sürekli güç, bir saatlik güç, ilk hareket gücü, iletkenleri aşırı derecede (120°C) ısınmadan, bir elektrik makinesinin ya sürekli olarak, ya bir saat boyunca veya çalışmağa başlayıncaya kadar gerekli birkaç dakika içinde ürettiği güç. |j Tepkin güç, gerilimin veya elektromotor kuvvetin etkin değerleriyle, bu gerilim veya kuvvetle 90° faz farkı yapan akım bileşeninin çarpımı: İndükleyici bir sistemin tükettiği tepkin güç pozitiftir. (Bk. ansİkl.) || Ters güç, gerilimlerin bir ters bileşeninin akımların ters bileşeni üzerindeki etkisinden doğan güç. |j Vektörel güç, karmaşık gücü gösteren vektör. |j Yalıtma gücü, yalıtkan olarak kullanılacak bir maddenin yeteneği. || Üç fazlı bir sistemin dalgalanma gücü, her fazın dalgalanma güçleri toplamı.
— Fels. Bir etkinin ortaya çıkmasını sağlayabilecek olan, ama henüz gerçekleşmemiş bulunan imkân, kuvve: Eylem haline geçen giiç. |{ Güç halinde, henüz varoluşmadı- ğı halde gerçekleşmeğe yönelen şeye i skolastikte verilen ad. (Eşanl. kuvve halinde.)
— Fiz. Bir etki yaratma yeteneği. (Bk. ansİkl.) || Beygir gücü. Bk. beygİr.
— Hidrol. Bir su akıntısının aşındırma ve taşıma gücü. Bk. ansİkl.
— ikt. Satın alma gücü, belirli sayıda para birimi ile elde edilmesi mümkün olan mal ve hizmet miktarı. Bk. ansİkl.
— Kamu huk. ve Siyasî kurumlar. Bk. ansİkl.
— Mekan. Bir makinenin yaptığı işin, bu işin tamamlanması için geçen zamana bölümü. (Bir makinenin gücü, belirli bir zamanda ne kadar fazla iş yapar veya belirli bir işi ne kadar az zamanda tamamlarsa o kadar büyük olur.) [Bk. ansİkl.] || Bir makinenin itibarî gücü, çalışması normal olduğu zaman, bir makinenin bir saniyede yaptığı iş miktarı. || Frenleme gücü, dina- mometreli bir fren* yairdmuyle ölçülen güç.
— Opt. Bk. ANSİKL.
— Oto. İdarî güç, çeşitli batı ülkelerinde, bir otomobil veya motosiklet motorunun, vergilendirmede temel olarak alman İdarî bir formüle göre hesaplanmış gücü, (vergî- lendİrme gücü de denir.) [Bk. ansİkl.] || itibarî güç, yapımcı tarafından belirlenen güç.
— Patol. Güçten düşme, beden ve zihnin kudretinin, geçici bir müddet azalması, Bk.
ANSİKL.
— Sosyal psikol. ve i stat. Bir istatistik testin kuvveti, karşıt varsayım doğru olduğu zaman, sıfır varsayımının reddedilme ihtimali anlamına gelir. Bk. ansİkl.
— Sosyol. Üretici güçler, malların üretilmesini sağlayan âletler ile bu âletleri kullanan insanların tümü. (Üretici güçlerin gelişmesi,
üretim tarzının ve üretim ilişkilerinin de gelişip ilerlemesine yolaçar. Marksist filozoflara göre, bu ilerleme sosyal düzeni, tüm olarak, şu veya bu ölçüde şiddetle dönüşüme uğratır. Bu şiddetin derecesi, ü- retim güçleriyle üretim ilişkileri arasında uzun zamandan beri süregelmiş olan dengesizliğin şiddet derecesine bağlıdır.)
— Ted, Bk. ansİkl.
— ansİkl. Elektr. Tek fazlı bir devrenin etkin gücü*nü bulmak için, zahirî gücü, güç katsayısı denilen ve en çok l’e eşit olabilen bir sayıyle çarpmak gerekir. U gerilimi ve I akım şiddeti, zamanın, aynı devirli ve aralarında bir