Görüntü Nedir Nasıl Oluşur

Görüntü Nedir Nasıl Oluşur

GÖRÜNTÜ i. (görünmek’ten görüntü). Yeni. Bir kimse veya nesnenin, birtakım optik olayların etkisiyle meydana gelen görünüşü. Esk. Hayal. || Gerçekte bulunmadığı halde varmış gibi görünen şey. Esk. Tayf. Hayalet.
— Elektr. Elektriksel görüntü, elektrik yüklü iletken bir yüzeyin bir yanına dağılmış olan ve öteki yanda da, bu yüzeyin taşıdığı gerçek elektrik yüklerinin yarattığı elektrik alanına eşit bir alan meydana getiren itibarî ve noktasal elektrik yüklerinin tümü.
— Opt. Bir cismin, bazı ışık olaylarının etkisiyle elde edilen görünümü. (Bk. ansİkl.) || Gerçek görüntü. Bk. gerçek. || Zahirî görüntü. Bk. zahirî.
— Mat. Eşanl. RESİM. || Bir alt cümlenin görüntüsü, bir E cümlesinin F içine yapılan f uygulamasında ve E’nin bir A parçası için, A’nın elemanlarının görüntülerinin /(A) şeklinde gösterilen cümlesi. (Bundan yararlanarak, E’nin parçalarının cümlesinin F’nin parçalarının cümlesine uygulanması tanımlanabilir.) || Bir cümlenin görüntüsü, E cümlesinin F içine yapılan f uygulamasında, E’nin elemanlarının görüntülerinin f(E) şeklinde gösterilen cümlesi. [Uygulama bir üzerine uygulamaysa, /(E), F ile çakışır. Karşıt durumda, /(E), F’nin dar anlamda alt cümlesidir; bu durumda E’den F’ye geçiş, f uygulamasıyle bir temel içine uygulamanın çarpımıdır.] {I Bir elemanın görüntüsü, E cümlesinin F cümesi içine f uygulamasında ve E’nin verilen bir elemanı için, bu elemanın üzerine uygulandığı F elemanı, [a’nın görüntüsü f(a) şeklinde gösterilir. Eğer af, a’mn görüntüsü ise, a = f-1 (o’)’dür.] || Bir yüzey üzerine çizilmiş bir eğrinin küresel görüntüsü, Gauss’a göre, sabit bir kürenin, verilen eğri boyunca yüzeye dik doğrulara paralel olan yarıçapların geçtiği noktalarının geometrik yeri. (Cümleler teorisinde, bir E cümlesinin bir E’ cümlesi üzerine uygulanmasında* E’’nün, E’nin e elemanına tekabül eden ef elemanı.)
— Televizyon. Ekran üzerine yansıtılan veya yansıtılacak olan konunun tam analizi sırasında meydana gelen yatay satırların tümü. (Bk. ansİkl.) || Görüntü anâlizleyici- si, televizyonla verilecek konunun görüntü noktalarının birbiri ardınca iletilmesini sağlayan, elektrikli analiz tertibatı. (İngilizcesi dissector.) [Bk. ansîkl.] || Görüntü frekansı, konunun bir saniyedeki görüntü sayısı. || Görüntü ortikonu, televizyon kameralarında kullanılan, çok duyarlı, görüntü alıcı lamba. Bk. ansîkl.
— ansİkl. Opt. Bir ışık noktasından çı kan ışınlar yansıma ve kırılmalara uğradı ğı için, bir gözlemci o noktayı değil, an cak onun göriin/îi’sünü görebilir. Göze gelen ışınlar daima ıraksak bir demet meydana getirir; bu demetteki ışınların çıktıkları (veya çıkıyormuş gibi göründükleri) nokta, ışık noktasının görüntüsüdür. Görüntü, gerçek veya zahirî olabilir; gerçek görüntü, meydana geldiği yere konulan bir ekran üzerine düşürülebilir; ikinci durumda ise demetteki ışınlar, gerçekte geçmedikleri bir noktadan geliyormuş gibi dağıldıkları için, zahirî görüntü bir ekran üzerine düşürü- lemez. L ışık kaynağından çıkan ışık demetleri, M düzlem aynası üzerinde L’nin M’ye göre simetriği olan L’ noktasından geliyormuş gibi yansır. (Bk. yansima). L’ noktası L’nin zahirî görüntüsüdür. Bir cismin görüntüsü, çeşitli noktaların görüntülerinin geometrik yeridir. Görmeye yardımcı olan optik âletlerle sağlanan daha elverişli gözlem şartları altında, cisimlerin kendileri değil görüntüleri görülür.
— Televizyon. Görüntü satırlarının taranması, görüntüyü birkaç tram’ş bölerek yapılır. Her görüntü için düzenlenen bu tram- larm sayısı, taramanın niteliğini belirtir.

Görüntü analizleyicisi.
Katot ışınlı bir lambada görüntü, bir objektif yardımıyle, çok ince ve yarı saydam, sağ yüzü ışık yayıcı bir maddeyle (msl. sezyum) kaplanmış madenî bir tabaka üzerine (fotokatot) düşürülür. Işığın etkisiyle, fotokatotun her elemanı aldığı ışık miktarıyle orantılı olarak elektron yayar. Bu elektronlar, ekran ile katot arasına uygulanan gerilimin meydana getirdiği elektrik alanının ve bir so-lenoitin yarattığı eksenel bir magnetik alanın etkisi altında, lamba boyunca yol alır. Görüntünün noktasına belli sayıda, elektron düşer. Ekran üzerinde, görüntünün bir noktasının boyutlarında bir delik açılmıştır. Analiz için, elektronik görüntünün bütün noktaları, içlerinden akım geçen saptırma bobinleri yardımıyle elektronlar üzerine etki ederek, ekranın deliğinin önünden geçirilir. Böylece bütün görüntü, dürbün prizmasında olduğu gibi saptırılır. Katot üzerinde meydana gelen görüntünün bir noktasına ait elektronik yörüngelerden her biri anoda gelip çarpar. Böylece, bir yük direncinin uçları arasında, sonradan yükselteçlere uygulanacak değişken bir gerilim meydana gelir. Bu düzenin duyarlığı, normal bir fotoverici lambanın duyarlığıyle aynıdır. Lambanın içinde, ekran deliği ile anot arasına bir elektron çoğaltıcı yerleştirilmiştir.

Görüntü ortikonu. ikonoskop’la aynı temele dayanan görüntü ortikonu, ikonosko- pun bulucusu V.K. Zworykin tarafından gerçekleştirilmiştir. Hedef üzerine hızla çarpan elektronların maden tabakasından yeni elektronlar kopararak tali elektron yayımına yolaçmasını önlemek için, görüntü or- tikonundaki analizleyici katot ışınlarını meydana getiren elektronların hızı sunî olarak azaltılır. Görüntü ortikonu, içinde bir fotokatot bulunan silindir biçiminde bir tüpten meydana gelir; bir mika levhasından yapılmış fotokatotun üzeri, ışığa duyarlı bir tabakayle kaplanmıştır. Bir objektif ara- cılığıyle yansıtılan bir görüntünün etkisiyle fotokatotta meydana gelen elektrik yüklerinin hepsi, arka yüzü madenle kaplanmış çok ince bir cam levhadan meydana gelen bir hedef üzerine iletilir. Bir elektron* tabancasından çıkan ve oldukça düşük hızla yayılan elektronlar bu hedefe gelerek, elektrik yüklerinin meydana getirdiği bütün satırları teker teker tararlar. Bu olaydan doğan ve görüntünün analizlenmiş ^elemanlarının parlaklığım gösteren değişken akım, lambanın arka kısmına yerleştirilmiş bir elektron çoğaltıcı* ile yükseltilir. Görüntü ortikonunun duyarlığı, bir mum ışığında bile görüntü almaya yeterlidir

Yorum yazın