Felsefe Akımları

Felsefe akımları ve Temsilcileri

insanı, öteki canlılardan farklı kılan özellik, onun çevresini tanımak, araştırmak, kendi varoluşunun nedenlerini bulmak ve parçası olduğu evreni açıklamak tutkusudur. Bu tutku, homo erektus adıyla bilinen, ilkel insandan başlayan düşünce- nin, çağdaş insana ulaşan evrim çizgisini belirler.
İnsan, evreni ve kendi varoluşunu, bilgilerin kaynağını açıklamaya tarihin ilk dönemlerinde başlamadı. Önceleri korku egemendi düşünceye. Şimşek, gök görültüsü, yersarsıntısı, tufanlar, kasırgalar, orman yangınları yüreğine iirkü saldı ve onu, gizli güçlere inanmaya zorladı. Düş gücü zenginliği, bu gizli güçleri kişileştirdi. İlk Naturist tanrılar ve ilk din böyle oluştu. Dinsel anlatılar olan mitoslar (söylenceler), evreni açıklama tutkusunun ilk ürünleri oldular.
Giderek, insan, bedenindeki gizli güçlerin ayrımına vardı. Ellerini ve aklını kullanarak çevresine yavaş yavaş egemen olmaya ve daha az korkmaya başladı. İlk kez doğayı değiştirme girişimleri böyle ortaya çıktı. Hayvanları evcilleştirdi, avlandı, ev yapmayı öğrendi ve en önemlisi ateşi buldu. Alet yaptı. Bütün bunlar çok çok uzun süren bir zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş gerçekleşen gelişmelerdi.
Düşüncenin evriminin en büyük aşamalarından biri, tarihin ilk büyük uygarlıklarından biri olan Yunan Uygarlığında felsefe adı verilen bilgi kaynağının doğuşudur.
O halde, düşüncenin evrimini iyi İzleyebilmek için çıkış noktası felsefe olmalıdır. Felsefe nedir? Kimilerine göre yalnızca anlaşılmaz sözler etmek, bilgiçlik taslamak, akıl karıştırmaktan başka hiç bir şey. öyle ki, böyle anlaşılmaz konuşmalar yapan kimselere “Yine felsefe yapmaya başladın” yollu sitemlerde bulunulur. Oysa gerçekte felsefe anlaşılmazlığın bilimi değildir. “Varlığın genel yassılarının, insan düşüncesinin ve bilgi sürecinin bilimi” olarak tanımlayabiliriz felsefeyi. Sözcük kökenini araştırdığımızda, felsefe teriminin eski Yunancadan Arapçaya, oradan da Türkçeye geçtiğini görüyoruz. Sözcüğün aslı “philosophia”dır ve “phila” sevgi, “sophia” bilgelik ya da bilgi anlamına gelen iki sözcüğün bileşimidir. O halde felsefe, bilgi ya da bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Filozof sözcüğü ise, bu bilgi alanında çalışan kişi, yani bilgi seven kişidir.
Eflatun’un (Platon) öğrencilerinden Heraklit’e (Heraklitos Pantakos) göre, philosophia terimini ilk kez İ.Ö. 6. yüzyılda Fisagor (Pythagoras) kullanmıştır. Fisagor, kendisini öyle tanımlardı. Çünkü ona göre gerçek ve eksiksiz doğru ya da bilgelik (Sophia), tanrılara yaraşırdı. İnsana ise yalnızca philosophia yani bilgiyi sevmek düşerdi.
Tarihin en büyük uygarlıklarından olan eski Yunan Uygarlığının kök salışı, bir ölçüde bu bil- giseverlikle açıklanabilir. İnsan düşüncesinin varoluş ve bilgilerin kaynağı sorununa bu ilk açıLışı, felsefenin doğuşudur. Felsefe ise, öteki bilimlerin bir habercisidir. Çünkü hemen hemen tüm bilimler kaynağını felsefeden almışlardır. Bu nedenle felsefeyi “bilimlerin anası” diye tanımlamak gelenek olmuştur. Doğa bilimleri denilen, matematik, fizik, kimya ve biyoloji varlık sorunuyla uğraştıklarından ilk ve temel kaynakları felsefedir. Ancak, felsefe bu bilimlerin çözümlemeye çalıştığı doğa, insan, varlık, bilgi gibi sorunlarla ilgili insan düşüncesinin bir hazırlık aşaması olarak ortaya çıkmış, daha sonraları doğa bilimlerinin bağımsızlaşmasıyla, o da kendi gelişim doğrultusunda yepyeni bir kişiliğe kavuşmuştur.
Bugün, çağdaş anlamda felsefe başlıbaşına bir bilimdir. İnsan düşüncesi, bilgi ve değerlerin araştırılmasını kapsar. Böylelikle bilgi kuramı, bilim felsefesi, değerler felsefesi gibi alanlara bölünerek, bu alanlarda bir irdeleme ve eleştirme niteliği kazanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde, düşüncenin evrimi ya da felsefenin geçirdiği aşamalara genel bir bakış için ilkçağ felsefesine geri dönmemiz gerekir.

 

İlkçağ Felsefe Tarihi – İlkçağ Felsefesi

 

İnsan Felsefesi ve Sofistler

İnsan Felsefesi ve Sofistler

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi ve Filozoflar

 

Helenizm Roma Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi ve Özellikleri

İslam Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi

Düşüncenin Ulaştığı Aşama

Aydınlanma Felsefesi Nedir – Özellikleri Nelerdir

Alman İdealizmi Nedir – Kant ve Hegel

Diyalektik Materyalizm Nedir

Varoluşçuluk Felsefesi ve Temsilcileri

Yorum yazın