BİRTÜRDEN

(Os- Mütecânis, Mütecânisül eczâ, Müteşâbihetül ecza; Fr- Homogène, Al- Homogen, Gleichartig, İng- Homogeneous, İt- Omogeneo) Bütün parçalan aynı türden olan… Kimi yazarlarca bircinstenlik, aynıcinstenlilik ve bağdaşık deyimleriyle dilegetirilmektedir. Hepsi olabilir ama kavram kargaşalığına düşmemek İçin sadece biri olmalıdır. Birtürden terimi, Türk Dil Kurumuyla Millî Eğitim Bakanlığınca toplanan komisyonun ortak çalışmalarıyla (Bk- Felsefe ve Gramer Terimleri, İstanbul 1942, TDK- yayını) bircinsten olarak saptanmış, daha sonra cins deyimi yerine —gerçekte Os- nevi karşılığı olan deyime yeni bir anlam yükleme yoluyla— tür deyimi yeğ- lenmiştir- Birtürden deyimi Alman düşünürü Immanuel Kant tarafından “aralannda ortak yanlar bulunan kavramları toplayan tek kavramın niteliği” olarak tanımlanmıştır- Birtürden terimi, ayrttürden karşıtı olarak kullanılır- Toplumsal düzeyde birbirleriyle çelişme-yen özelleşmeler birtürden’âirler- Bk- Ayntür- den-

Yorum yazın