BİLİMSEL TOPLUMCULUK

(Os- İlmî sos- yalizm, Fr- Socialisme scientifique) Marksçı toplumculuk… Bilimsel toplumculuk deyimi, Alman düşünürü Karl Marx’m toplumculuğunu ötopyacı ya da düşçü toplumculuktaki ayırır- Marx’in özdekçi ve tarihsel diyalektiğine bilimsel adının verilmesi, bu diyalektiğin bilimsel bir yönteme, deney ve gözlemlere dayanması ve bunlarla doğrulanması nedenine dayanır- Karl Marx, toplumsal değişimlerin, doğasal değişimlerde olduğu gibi, belli yasalara bağlı olduğunu göstermiştir. Yasalara bağlılık, bilimselliğin nedenidir. Bilimsel toplumculuk, üstün kişilerin düşünsel tasarımlarına değil, nesnel gerçekliğin belli yasalarına bağlıdır. Bilimsel toplumculuk, Marksçdığm ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyo-ekonomik yasaların kesin bir zorunluğudur. Bu zorunluk, eskimiş üretim ilişkileriyle gittikçe gelişen üre-tim güçleri arasındaki uyuşturulamaz karşıtlığın doğurduğu bilimsel bir zorunluktur- Bk- Toplumculuk, Marksçılık-

Yorum yazın