BARIŞ

(Os• Sulh, Fr- Paix, Al- Versöhnung, İng. Peace, İt- Pacificazione) Savaş karşıtı olarak uzlaşma… Anamalcılığın geliştirici gücü ve zorunlu koşulu olan savaş’m karşıtıdır* Antikçağ Yunan felsefesinde Herakleitos, savaş (Yu• Polemos) kavramını karşıtların çcb tışma’sı anlamında kullanmıştır. Çelişkiler bu anlamda bir kavga (Os. Mücâdele) içindedirler ve bu kavga evrim sürecinde geliştirici bir güç taşır. Ne var ki bu kavga, insanın insanı sömürmesine dayanan ve şadece bu tarihsel somut olaydan doğan savaş kavramıyla özdeş değildir. Metafizik düşünce sistemine bağlı olanlar, ister düşünceci ve ister Özdekçi olsun, çelişkilerden doğan bu kavgayı saltık- laştırırlar ve tarihsel-toplumsal sürecin tümüne yayarlar; bundan da savaş*ın geliştirici bir güç olarak sonsuzca kaçınılmaz olduğu sonucunu çıkarırlar- Bu genelleştirme tümüyle yanlıştır ve çelişkisel kavgaların somut-tarihsel olarak incelenmemesi yanılgısına dayanır. Nesnel gerçeğin tümüne özgü genel bir yasalılığı dilegetiren çelişkisel kavgayla (genel çelişki), insanın insanı sömürmesine dayanan toplumsal ilişkilere özgü ayrı bir durumun bağdaşmazlığını dilegetiren uyuşturulamaz, eşanlamda antagonist çelişkisel kavgayı (özel çelişki) birbirinden ayırmak gerekir. Birincisi eytişimsel karşıtlık ve kavga, İkincisi toplumsal kar şıtlık ve kavgadır ki bunlar aynı ve özdeş değildirler. Eytişimsel birlik ve savaş yasası evrenseldir ve sosyalizm aşamasında da yürürlükte kalacaktır. Ama toplumsal karşıtlıklar arasındaki savaş özeldir ve sosyalizm aşamasında ortadan kalkacaktır- Ortadan kalkacaktır, çünkü onu doğuran ve gerektiren karşıt sınıflar ortadan kaldırılmıştır. Eytişimse] özdekçiliğin kurucuları Marx’la Engels’in de önemle işaret ettikleri gibi (Bk. Toplu Yapıtları, c. 23, s. 114) her karşıtlık, her zaman, aynı olayın ya da sürecin her iki ucunu temsil etmez. Karşıtlıklar arasındaki eytişimsel birlik ve savaş yasası, sadece iç karşıtlıklar arasındaki nitelik ayrılıklarından doğan iç nitel çelişkilerin gelişimsel aşılmasında geçerle-dir. Demek ki eytişimsel iç çelişkilerin barış ve savaşıyla toplumsal dış çelişkilerin barış ve savaşını asla birbirine karıştırmamak gerekir- Barıştır,ılamaz sınıf karşıtlığı yokolmak. la toplum savaştırılamaz bir duruma gelir, de. mek ki süresiz ve sonsuz barış gerçekleşir. Marx şöyle der: “Burjuvalar çelişkileri Tann* laştırırlar, çünkü çelişkiler onların varlık ko* şuludur” (İbid, c. 27, s- 380-1). BIc. Çelişme Barışta Yaşamak-

Yorum yazın