FİBER OPTİK KABLOLAR VE UYGULAMALARI

FİBER OPTİK KABLOLAR VE UYGULAMALARI

Bakır ve alüminyum kablolarda elektriksel formda her türlü sinyalin iletimi 1800’lü yılların başından beri uygulanmaktadır. Uzun mesafelerde hem çok ağır olan bakır kablolar, ayrıca yüksek oranda kayıp oluşturduklarından ekonomik olmaktan uzaklaşmaktadırlar. Bunun üzerine bilim adamları başka iletim araçları bulmaya yönelmişler ve bu konuda çalışmaya başlamışlardır. Bugünkü anlamda ilk fiber optik kablo 1982 yılında İngiliz Dr. George Newns ve Dr.Keith Beales’in telefon araştırma laboratuarında geliştirdikleri çift cidarlı cam işleme ünitesi sayesinde üretilebilmiştir1. Böylece bilgi, sinyal iletimi bakır kablolarda elektronlarla yapılırken optik kablolarda ‘foton’larla yapılmaya başlanmıştır.

Fiber optik kabloların ham maddesi önceleri cam,Quartz ve silikon olmuştur. Bazı tiplerinde plastik ham madde kullanılmakta, fakat kalitesi, iletimi en yüksek olan cam ve silikondur. Fiber optik kablonun yapımında iki ayrı yansıtma oranına sahip cam ham maddesi daha az geçirgenlik oranına sahip olup, iç çekirdeği(core) oluşturur, ikinci cam ham maddesi daha az geçirgenlik oranına sahip, dış çekirdeği(cladding) oluşturur, iki ayrı fırında ısıtılan bu camlar (yaklaşık 1700 derecede) çok ince deliklerden dışarıya ip gibi çekilir, birinci iç çekirdeğin(core) çevresini, ikinci dış çekirdeğin(cladding) saracağı şekilde, birbirlerine karışmadan, soğutularak üst üste geçmiş iki içi dolu boru şeklinde, fiber optik kablolar üretilir. İç ve dış çekirdekler tek bir optik cam kablo şeklini alırken,kırılma özelliklerinin olmaması için özel katkı maddeleri kullanılır,ayrıca fırından çekilen optik kablonun üzeri, koruma amaçlı plastik koruyucu madde ile kaplandıktan sonra, makaralara sarılır.

Fiber Optik Kabloların Fiziksel Özellikleri

Fiber optik kablolarda ışık, iç çekirdek (core) içinden gönderilir. Işık giriş açısına bağlı olarak, iç çekirdek içindeki yönü değişerek dışarı çıkmak istediğinde, ışık yansıtması iç çekirdeğe göre fazla olan dış çekirdeğin, çeperlerinden yansıyarak geri döner ve böylece ışık yoluna, iç yoluna, iç çekirdek(core) kısımda devam eder.

Fiber optik kablolar üç ayrı türde yapılmaktadır.

-Multimode optik kablolar( çok yansıtmalı optik kablolar)
-Graded index-multi mode kablolar(dereceli dizinlemeli optik kablolar)
-Single mode optik kablolar(tek yansıtmalı kablolar)

İç çekirdek(core) Plastik İzolasyon

Multi Mode Graded Multi Mode
İndex Fiber Kablo Fiber Kablo

Dış çekirdek(cladding)

Plastik İzolasyon

Dış çekirdek(cladding)

İç çekirdek(core)

Single Mode Fiber Kablo

Fiber Optik Kablo Türü İç Çekirdek(core) Çapı
(mikron) Dış Çekirdek(cladding) Çapı(mikron) 1 KM de taşıdığı band genişliği
Multi Mode Fiber Kablo
50-65 arası 100-150 arası 50-100 mhz arası
Graded index-multi mode kablolar 50,60,100 çapların üretilmektedir. 100-250 arası 200-2000 mhz arası
Single Mode Fiber Kablo
5-9 arası 100-250 arası 100 Ghz

Tablo-6 Fiber Optik Kabloların Genel özellikleri

Fiber Optik Kabloların Avantajları

-Fiber optik kablolarda taşınan sinyaller, harici sinyallerden etkilenmezler.
-Fiber kablolar taşıdıkları sinyallerin birbirlerini etkilemesine izin vermezler.
-Fiber optik kablolarda izolasyon veya topraklama yapılmasına ihtiyaç yoktur.
-Fiber optik kablolar ısı değişimlerinden çok az etkilenirler.
-Fiber optik kablolarda bugün 100 Ghz sinyali taşıyabilmektedirler.
-Fiber optik kablolu sistemlerde(Kablo TV) yükselteçler 30km de bir konurlar.Yani kayıpları çok azdır.
-Fiber optik kablolarda kayıp minimumdur. Koaksiyel kablolarda 500 mhz lik bir sinyal kablonun her 100 metresinde 4dB azalırken,500mhz lik sinyal Fiber Optik kabloda 1000metrede ancak 0.2dB azalır. Fiber optik kablolarda kazanç koaksiyel kabloya göre 200 kat fazladır.

Fiber Optik Kabloların Dezavantajları

-Fiber optik kablolarla yapılacak iletimde, sinyallerin sayısallaştırılarak birleştirilmesi ve ışık formuna dönüşümden sonra, karşı uçta tekrar ayrıştırılması için gerekli elektronik donanımlar bugün için oldukça yüksek maliyetler getirir.
-Fiber optik kablolarda iletim ışık ile olduğundan enerji aktarımı, taşınması olamaz.
-Fiber optik kablolarda iletim tek yönlüdür, aynı hattan ışığın geri dönmesi söz konusu değildir. İki yönlü iletişim için fiber kablo, fiber optik ‘kıl’ kullanılır.
-Fiber optik kabloların bağlanması ancak özel mikroskop altında yapılır, önce kesme işlemi elmas kesicilerle ya d a lazer kesicilerle yapılır.

Bu ve bunun gibi bir çok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır ben buraya sınırlı sayıda yazdım. Fiber optik konusu başlı başına bir tez konusu olabilir ben sadece kısaca fiber optik kabloyu tanıtmaya çalışıyorum.

Fiber Optik Hatlarda Modülasyon Teknikleri

Analog sinyallerin fiber optik kablolarda iletimi için iki basit teknik uygulanır. Birincisi;parlaklık modülasyonu IM(Intesıty Modulation) olup, taşınacak olan sinyal, doğrudan lazer yada LED diyotunun ışık şiddetini kontrol eder. İkincisi ise anahtarlamalı frekans modülasyonu tekniği(Switched Mode FM) olup,yüksek frekanslı bir RF sinyali,taşınacak sinyal ile FM modülasyonuna uğratılır.

Parlaklık modülasyonu en basit,en ekonomik teknik olması yanında, ışık kaynağının doğrudan modüle edilmesi nedeniyle, taşıyıcı ışık ile taşınan sinyalin ilişkisi doğrusaldır. Bu modülasyonda taşınacak ses, görüntü sinyallerinin kazanç değişimleri, ışık kaynağının şiddetine etki eder. Işığın yol aldığı fiber optik hat boyunca oluşabilecek kayıplar,değişimler, doğrudan sinyalin kalitesini etkileyecektir. Parlaklık modülasyonunda, fiber optik hatta gönderilen sinyaller,kablonun geçtiği yerlerdeki ısı değişimleri,kablodaki ekler,kaynaklar,ve kablonun gerginliği,mekanik zorlamaları ya da kablodaki mekanik titreşimler,kablo içinden geçen ışıkta değişik etkiler meydana getirir. Bu etkilerin büyük olanları ,ışık şiddetinde değişim gösterecek şekilde ortaya çıkar,alıcı kısıma gelen ışık, oldukça gürültülü ve bozulmuş olabilmektedir. Bu nedenle parlaklık modülasyonu, düşük frekanslı sinyallerin kısa mesafelerde taşınması için tercih edilen ekonomik yöntemdir.

Analog sinyallerin fiber optik kabloda taşınmasının diğer bir tekniği ise anahtarlamalı FM modülasyonudur. Taşınacak sinyale göre daha yüksek bir RF taşıyıcı seçilerek bu taşıyıcı taşınacak olan sinyalle, FM modülasyonuna uğratılır. Modülasyonda taşınan sinyalin olmadığı noktalarda taşıyıcı sinyalde olmadığından, anahtarlamalı modülasyon adı verilir. Görüntü sinyalinin taşınması için FM modüle edilecek RF sinyali,24-27mhz arasında seçilerek yapılmış uygulamalar bulunmaktadır. FM modüleli iletim tekniğinde,taşınan sinyaller ışık kaynağının ışık şiddetini değiştirmeyip,sadece ışık üretme süresi ve hızını değiştirdiğinden, uzun mesafeli fiber kablo üzerinde bile oluşabilecek her türlü mekanik ve iletişim hataları ışıkları etkilemeyecek ve ışıklar alıcı noktalardan çok temiz bir sinyal alınmasını sağlayacaktır.

Fiber optik kablolar ile görüntü taşınmasında analog yöntemler hala en ekonomik olup, kanal sayısı ile sınırlandırılmaktadır. Tek bir kanal görüntünün taşınmasına ilişkin aşağıda verilen blok diyagramda,hem verici, hem alıcı kısım detaylandırılmıştır. Çizilen blok şemada analog 5.5mhz bant genişliğindeki görüntü sinyalinin, optik kablo kullanarak iletilmesi, örneğin kapalı devre TV sistemlerinde, güvenlik kameralarına ait görüntülerin uzun mesafelere iletiminde kullanılabilecek bir şemadır. Askeri bölgelerde, limanlarda, hava alanlarında uzun mesafelere yerleştirilen güvenlik kameralarının görüntüsünü iletmede kullanılabilecek sistemde, iletim mesafesi kullanılacak lazer diyot ya da LED diyot ile sınırlıdır.
Analog Fiber Optik Kablo Vericisi
Alçak geçiren
Filtre ön
dengeleyici

Video
girişi

görüntü filt. Pre emphasis elek.ışık
dön.

24-27
kristal mhz

kazanç

Fiber Kablo

Foto detektör
PIN diyot
Kazanç kontrol voltajı

DeEmphasis

Referans Son dengeleyici üç kademeli yükselteç
Pilot ayırıcı Ve filt.

kazanç

Analog Fiber Optik Kablo Alıcısı
Şekil-18:Fiber Optik Kabloda Analog Görüntü İletimi İçin Alıcı ve Verici Kısımları

Devrenin çalışması, 1 voltluk birleşik video sinyali giriş amplifikatöründe ve AGC otomatik kazanç ayar devresinde seviyesi sabit tutulurken, alıcı kısımda seviyenin düzgün alınabilmesi için yatay satır boşluklarına seviyesi bilinen, yüksek frekanslı(3 mhz) kısa bir pilot referans darbesi eklenir. AGC devresi çıkışında, görüntü sinyali önce istenilen bant genişliğinde sınırlanır,yüksek frekansların kabloda uğrayacağı kayıp oranına göre 2-3-4 mhz’deki görüntü sinyallerinin kazancı(pre Emphesis),ön dengeleyici devrede yükseltilir,fakat FM modülatörde aşırı modülasyona neden olmaması içinde sınırlanır.

FM modülatörün taşıyıcı sinyali,27 veya 27mhz’lik voltaj kontrollü sabit bir osilatörden üretilir, görüntü sinyali 24 veya 27mhz’lik taşıyıcı FM modülasyonuna uğratır,yani görüntü sinyalinin şiddeti maksimum iken,taşıyıcıda maksimum frekans değişimi, görüntü sinyalinin şiddeti maksimum iken, taşıyıcıdaki frekans değişimi minimum olur,modülatör anahtarlamalı olması nedeniyle, modülatör girişinde görüntü sinyali yok iken, taşıtıcı sinyal 24mhz çıkışta yoktur.

Frekans görüntü sinyali ile modüle edilmiş olan 24mhz’lik taşıyıcı,ışık kaynağına bağlı olarak,LED ya da lazer diyot sürücü devresinde, ilgili diyotun çalışabileceği miktara çıkarılarak, diyotun sürülmesi sağlar,diyot 24mhz’lik taşıyıcının hızı ile hep aynı şiddetle yanıp sönerek,ışıkların fiber optik kabloya aktarır. Fiber optik kablonun sonunda alıcı kısımda kablonun ışık çıkışı,PIN diyot üzerinde odaklanır. Devreye ters polarizede bağlı olan PIN diyot, fiber kablodan gelen ışık oranına göre, küçük bir akım akıtır ve ışık elektriksel forma dönüşür. Bu akım üç kademeli yükselteçte işlenebilecek seviyeye getirilir. Üç kademeli yükselteç çıkışında elde edilen, FM modüleli 24mhz taşıyıcı önce,FM demodülatörden geçirilerek normal görüntü sinyali elde edilir ve bu sinyal De Emphesis devresinden geçirilirken,görüntü sinyalinin yüksek frekanslı kısımları normal seviyeye indirilir. Video çıkış amplifikatörü öncesi, pilot devresi yatay satırlardan referans pilot sinyalini ayırarak,seviyesini referans sinyali ile karşılaştırır,aradaki farka göre 3 kademeli yükseltecin kazancını artırır ya da azaltır. Video çıkış katında 1 volt birleşik video sinyali ayarlanarak alınır.

Sinyalin Taşınacağı Mesafe Dalga Boyları
(nanometre) Kullanılacak Diyot Çeşidi
Kısa mesafeler için 3 km’ye kadar 800-900 LED
10 km’ye kadar olan mesafeler 1300 LED

10 km’ye kadar olan mesafeler 800-900 LAZER
10 km den uzak mesafelere 1300 LAZER
Tablo-7 Fiber Optik Kablo ile İletilebilecek Sinyalin Mesafesi ve Dalga Boyları

Fiber Optik Kablolarda Dijital Sinyal İletimi

Dijital sinyallerin iletimi, fiber optik kablolarda da çok kaliteli ve kayıpsız şekilde mümkündür. Dijital formda 0 ya da 1 olarak kodlanmış sinyaller,fiber optik kablolarda oluşabilecek, iletim hattı hatalarından en az düzeyde etkilenmektedir. Dijital 0 ya da1 değerler, ışık kaynağı LED-LAZER diyotların ışık vermesi yada vermemesi anlamına geldiğinden, hem iletim hattında hem de alıcı foto detektör diyotlarda( PIN-APD) çok kesin ayırımların yapılmasını, dolayısıyla minimum sinyal gürültü oranı ile yüksek kaliteli iletimi sağlar.

Taşınacak sinyallerin dijital formda olması, bu sinyallerin kolaylıkla birleştirilerek, tek bir veri paketine dönüştürülmesi demektir. Taşınacak olan 8 yada 10 kanal görüntü verilerinin,dijital formda sıkıştırılarak tekbir veri paketine dönüştürülmesi sonucu,iletilecek verinin hızından büyük oranda tasarruf edebilmektedir. Analog görüntü sinyalinin, RF taşıyıcı üzerine modülasyonu sonucu kapsanan bant genişliği 7-8mhz olup,ekonomik fiber iletiminde en fazla 8 görüntü ,ayrı frekanslarda RF taşıyıcı kullanarak tek bir fiber kabloyla iletilebilmektedir. Aynı koaksiyel kablo iletimindeki gibi oldukça geniş bir bandı işgal eden(8 kanal x 8mhz=64mhz analog sinyal bant genişliği) analog yayınlar,fiber iletiminde de benzer bant sıkıntısını meydana getirmektedir. Dijital sıkıştırılmış görüntülerin koaksiyel kablolardaki iletiminde, MPEG-2 formatı kullanılıp,tek bir veri paketine dönüştürülmüş 8 TV kanalı,QAM(Quadrature Amplitude Modulation) modülasyonunda (16 yada 64 taşıyıcı kullanarak 16,64QAM) tek bir analog TV kanalının bant genişliğine sığdırmak mümkündür. Benzer yöntemler dijital fiber optik iletiminde de kullanılarak,’Single Mode’ bir kabloda 5000 kanal TV yayınının aynı anda iletilmesi teorik olarak mümkündür.

Fiber optik hatlarda,dijital veri iletiminin bugün 10Gbps hızını aşmış olduğu düşünülürse ve bir iki yıl içinde 40Gbps hızındaki fiber iletiminin,fiber hatlarda yaygınlaşacağı ortaya çıkar. Dijital görüntü bilgilerinin sıkıştırmasız,270Mbps, kaliteli kaybı olmadan sıkıştırılmış görüntünün 30Mbps,MPEG-2 kodlanmış görüntünün 8Mbps olduğu düşünülerek, dijital görüntü işleyen sistemler arasındaki iletim ağlarının, yüksek hıza sahip olması gerektiği ortaya çıkar. Mevcut bilgisayar iletim ağlarından ancak bir kaçı dijital görüntü iletimi hızına ulaşabilmekte ve görüntü iletilebilmektedir.

Bu ağlar;
FC(Fibre Channel): Özellikle fiber ve koaksiyel kablo için düşünülmüş 2Gbps hıza ulaşabilen ağlardır.
FDII(Fiber Distributed Data Interface): Kısa mesafelerde fiber optik kablo ile 300Mbps hıza ulaşan ağlardır.
HPPI(High Performance Parelel Interface): Kısa mesafelerde fiber optik ve paralel kablo kullanarak 2Gbps hıza ulaşabilir. Serial HPPI Formatı çıkarılmış olup 1Gbps hıza 500-1000m arasında ulaşabilmektedir.
Gigabit Ethernet: Seri dağılım için yüksek hızlı ağlar olup, orta uzaklıktaki mesafelerde kullanılır. Çift yönlü ulaşabilmektedir.
ATM(Asynchronous Transfer Mode): Yüksek hızlı veri iletim protokolüdür.
Dijital görüntülerin iletiminde yukarıdaki türlerden biri kullanılırken, iki yönlü ağ iletişimi için fiber optik kablo sayısı, en az iki olacaktır. Birbirlerinden uzak yapım yayın merkezleri arasında dijital görüntü bilgisi iletimi için en güvenli iletim hattı, fiber optik kablo ile olacaktır. Görüntü kanal sayısı ve veri hızı artıkça, dijital verilerin taşınması için kurulacak donanımın maliyeti yükselmektedir, dolayısıyla fiber optik kablolarda dahi sıkıştırma yapmadan görüntü iletimi tercih edilmemelidir.

Fiber optik kablolarda yüksek hızlı dijital veri iletiminde şu teknikler kullanılmaktadır:

-TDM(Time Division Multiplexing): Zaman bölüşümlü sıralama, fiber optik kablo için konulan ekonomik sınır olan 1Gbps’ı geçmemek şartıyla, dijital görüntü, ses ve diğer veriler, yüksek hızlı sıralayıcılarla(multiplexer) tek bir veri paketine dönüştürülerek, bu veri paketinde her bir kanal ses, görüntü ardışık sıralanır. Veri hızına uygun taşıyıcı kullanılarak fiber kablodan gönderilen sinyaller, alıcı kısımda,ardışık sıralamadan kurtularak (demultiplexer),ayrı birer sinyal olacak elde edilirler.

-FDM(Frekans Division Multiplexing): Frekans bölüşümlü sıralama,aynı koaksiyel kabloda taşınan dijital verilerdeki gibi,iletilecek görüntü,ses sinyalleri,ayrı frekanslarda taşıyıcı üzerine bindirilerek ,tek bir sinyal şekline sokulur. Lazer ışığını modüle eden bu sinyal grubu,alıcı kısımda ana taşıyıcıdan tek tek ayrılarak tekrar elde edilir. Her iki sistemde de taşınacak olan sinyal gruplarının hızı, fiber optik kabloda taşınabilecek olan 1Gbps altında olup, ana taşıyıcı olarak kullanılan 500 yada 800mhz’lik taşıyıcı sinyali modüle etmektedirler.

Genel olarak TDM ve FDM modülasyon teknikleri ile sıkıştırılmış,40 kanal MPEG-2 verilerinin iletilmesi(40x8mbsn=320mbsn) mümkün olsa da daha yüksek hızlar için fiber optik teknolojisi farklı teknikler uygulanmaktadır. Bu yeni tekniklerin temelinde lazer diyotların gelişim bulunur. Modern lazer diyotlarda lazer ışığın dalga boyu,800-1300nm arasında,istenilen bir dalga boyuna ayarlanabilmektedirler. Bu tür lazer diyotlara “Wawelength Tunable Laseres” dalga boyu değişebilen lazer diyotlar denir.

-WDM(Wave Length Division Multiplexing): Dalga boyu bölüşümlü sıralama olarak tanınan teknikte, bu tür lazer diyotlar kullanılmaktadır. Her bir lazer diyot, farklı bir dalga boyuna ayarlanarak, 1 giga bitlik sinyalle “Intensity Modulation” parlaklık modülasyonuna uğratılır. 10 ayrı lazer diyotu, farklı dalga boylarında ayarlanarak, 10 ayrı 1 giga bitlik sinyalle modüle edilerek, optik kuplaj, ile tek bir fiber kabloya verilen ışıklar,alıcıya ulaştırılırlar. Alıcıda buluna foto detektör diyotları, 10 ayrı dalga boyunda gelen lazer ışıklarına tek tek ayarlandığından , her bir faklı dalga boyundaki lazer ışıklarını elektriksel işarete çevirerek 10 ayrı 1 giga bitlik sinyal çıkışının alınması mümkün olmaktadır. Hitachi firması bu tekniğe “Cohorent FDM” adı vermiş olup, 120 km mesafeye 40Gbps hızında veri iletimini fiber optik kablo üzerinde denemiştir1.

Fiber Optik Yükselteçler

Fiber optik kablo teknolojisinde, iletim hattında olan kayıpların giderilmesi için hat güçlendiricileri konulur. “Single Mode” kabloda lazer ışığını kullanarak yapılan iletimlerde 40 km’de bir de olsa uzun mesafeler için güçlendirici şarttır. Hat güçlendiricileri lazer ışığını foton diyotlar alıp, elektriksel forma çevirmekte ve bu elektriksel sinyalde hiçbir değişiklik, modülasyon, filtreleme yapmadan sadece yeni bir lazer diyotu sürecek kapasitede güçlendirilerek, lazer diyotu besleyerek yeniden ışık formuna dönüştürmekte ve fiber optik hatta tekrar iletilmektedir.

MPEG kodlu görüntülerin , fiber optik hatlarda iletimi yayın istasyonlarında,TV kanallarına ait yayınlanacak görüntüleri ,yapım merkezlerinden yer verici istasyonlarına ya da kablo TV yayın şebekelerine ulaştırmada uydu ayda fiber optik kablolar kullanılır. Kanal sayısının sınırı,iletim hattının kapasitesine ve MPEG-2 sıkıştırma oranlarına bağlıdır. Kablo TV şebekeleri de ana yayın merkezinden alt merkezlere, TV kanallarının iletimini fiber üzerinden yaparlar, evlere dağılımının koaksiyel kablolarla yapılması, kombine hibrid kablo TV şebekelerini “HFC,Hybrid-Fiber Coax” doğurmuştur.Dijital MPEG-2 kodlu 32 TV kanalı, rahatlıkla normal bir fiber optik hattan(1.5Gbps sınırlı hat) 100-150 km mesafelere taşınabilmektedir.

Aşağıdaki blok şemada,MPEG-2 kodlu yayınların, fiber optik hat üzerinden iletimini göstermektedir. Basit anlatımla, analog PAL görüntü sinyalleri önce dijitale çevrilir ve MPEG-2 sıkıştırmaya uğratılır.(270 milyon bit/sn’den sıkıştırılarak 2 ya da 15mbsn arasına indirilir.) MPEG-2 kodlama ses içinde uygulanarak, görüntü ile birleştirilir. MPEG-2 kodlu TV kanalları tek bir MPEG-2 yayın veri paketi oluşturmak için sıralayıcı(Multiplexer) uygulanırlar. MPEG-2 sıralayıcısı,TS(Transport Stream) yayın verileri dizinini oluşturarak, tüm TV kanallarını tek bir seri data dizini halinde, modülasyon için lazer diyot sürücüsüne iletilir. Lazer diyot her bir bit süresince yanıp-sönerek ışıklarını fiber kabloya iletir. Kesintisiz olarak ara güçlendirme istemeden 40km’lik bir fiber boyunca ilerleyebilen lazer ışınları alıcı kısımdaki PIN,APD diyotlarından oluşmuş foto detektör tarafından,tekrar elektrik akımına dönüştürülür. Sinyalin kablodaki kayıplarını gidermek için gerekli kazancı otomatik sağlayan yükselteç çıkışında,tekrar MPEG-2 yayın verileri elde edilir. Birleşik MPEG-2 verileri elde edilir. Bu kanalların her biri,ayrı MPEG-2 kod çözücülere aktarılarak normal dijital görüntüler elde edilir. TV kanalları analog sinyaller haline dönüştürüldükten sonra PAL kodlayıcıda kodlanıp birleşik video sinyali olarak çıkış alınır.

Hatasız yüksek kaliteli ve uzun mesafe iletiminde en geçerli yöntem olsa da fiber kabloda MPEG-2 kodlu sinyallerin taşıması,kodlayıcılar,sıralayıcı ve kod çözücülerin yüksek maliyetler getireceği bir gerçektir.

MPEG-2
Video Girişi verileri
Birleşik
Giriş Amp. AGC devresi veri paketi lazer LED
Işık kaynağı

kazanç Elek. Işık
Diğer MPEG dönüşümü
Kodlu kanallar
Seri data max.1.5Gbps

Dijital ses girişi Fiber Kablo
Fiber kabloda iletim tek Max. 40 km
Yönlü olup,geri dönüş için
Ayrı bir fiber hat kullanılır.

Fiber kablo
Seçilmiş kanalın
Dijital ses çıkışı MPEG- 2 verileri

PAL kod. Birleşik veri paketi

çıkış Amp.
Yükselteç

Diğer MPEG Foto dek.
Kazanç Kanalları PIN,APD
Otomatik
kazanç
Video Çıkışı

Şekil- 19;Fiber Optik Kabloda Dijital Görüntü İletimi İçin Alıcı ve Verici kısımları

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın