Wilhelm ROSCHER

Alman Tarihçi Ekolün kurucusu ve Eski Alman Tarihçi Ekolü denilen cereyanın ilk temsilcisidir.
1817-1894 arasında yaşamıştır.
Alman Tarihçi Ekolü’nün başlangıcı 1843 yılına rastlar.
Bu Ekol, izledikleri metod ve vardıkları sonuçlar bakımından Klâsikler tenkit etmiştir. Onların teorilerini çok basit bir psikoloji üzerine kurduklarını ileri sürmüştür, insan psikolojisinin bütün çağlarda ve her yerde aynı olacağını farze- derek yapılmış tahlillerin gerçeklere uymayacağını savunmuştur.
Wilhelm Roscher’e göre; «insanların davranışları ve İktisadî hayata yön çizen koşullar, bir çağdan ve bir yerden diğerine değişmektedir. İktisadî olayları tarihin ışığında ve cereyan ettikleri zamana ait şartları dikkate alarak ‘-tahlil etmek lâzımdır».
Wilhelm Roscher, Klâsik teorileri tarihten aldığı örneklere dayanarak eleştirmiştir. Geçmişe ait izlenimleri yeni bir teori kurmak üzere değil. Klâsiklerin vardıkları neticeleri değerlendirmek üzere kullanmıştır.
Kendisinden sonra gelen Alman Tarihçi Ekol iktisatçıları, Klâsikleri çok daha şiddetli tenkitlere hedef tutmuşlardır. Hildebrand ve Knies. ekonomide Doğal Kanunlar bulunmadığını, ancak toplumların İktisadî gelişmelerini etkileyen dinamik kanunların bahis konusu edilebileceğini savunmuşlardır.
1870 den sonra meydana çıkan Genç Tarihçi Ekol ise. Klâsiklerin statik İktisadî kanunları yanında, Hildebrand ve Knies’in dinamik İktisadî kanunlarını da reddetmişlerdir.
(Bk; Alman Tarihçi Ekolü, Hildebrand, Knies).

Yorum yazın