ULUSAL BÜTÇE

özel ve kamu kesimlerini birlikte ele alan bir bütçedir. Burada devlet bütçesinde olduğu gibi sadece kamu kesiminin İktisadî faaliyetleri değil, özel kesim de dahil olmak üzere bütün ekonominin iktisadi faaliyetleri gösterilmektedir. Başka bir deyişle, millî bütçe gelecek döneme ait tüketim, tasarruf, yatırım vs. İktisadî değerlere ilişkin tahminleri göstermektedir. Millî bütçenin hazırlamşı, uygulanışı ve kontrolü ekonominin tümüne ait milli muhasebe kayıtlarını gerektirir. Karma ekonomilerde uygulanan planların yıllık dilimleri olan programlar milli bütçenin fonksiyonunu görür. Yalnız, bu programların özel kesim için emredici olmayıp, sâdece yol gösterici olmaları önemli bir husustur. Dolayı- sile bunlara katı anlamıyla millî bütçe demek mümkün değildir.. Şunu da belirtelim ki, katı anlamda millî bütçe halen pek uygulanmamaktadır. Ülkemizde 1961 Anayasasına göre her yıl millî bütçe tahminlerinin hazırlanıp Parlamentoya sunulmaları gerekir. Fakat halihazır uygulama devlet bütçesi yanında bütün ekonomiye ait bazı bilgi ve rakamların daha doğrusu genel raporların sunulmasından ibarettir.
Almancası : Nationalbudget.
Fransızcası : budget national.
İngilizcesi : national budget and accounting.
(Bk; bütçe, plan, millî muhasebe).

Yorum yazın