Turizmin Sınıflandırılması

Turizmin Sınıflandırılması Hakkında Bilgiler

TURİZMİN SINIFLANDIRILMASI, yapısal niteliği ve çeşitliliği bakımından olabilir.

Turizm, yapısında mevcut insan unsurunun çeşitli ihtiyaçlarını tatmine yönelik çok yönlü bir bütündür. Çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel veçheler ihtiva eden turizm olayını yapısal niteliği bakımından bir sınıflandırmaya tabi tutmak ve mahiyeti itibarı ile arzettiği çeşitlilik açısından ayrı ayrı incelemek gerekir.

Millî ekonomiye katkısı ve turizm olayının nüvesini teşkil eden seyahatin yersel niteliği bakımından turizmi a) iç Turizm, b) Dış Turizm ya da uluslararası turizm olarak iki ana grupta incelemek mümkündür.

İç turizm, millî sınırlar dahilinde o ülke fertlerinin turizmin teorik tanımına uygun olarak meydana getirdiği olaydrr. Millet olarak ortak bir kültüre; aynı tabiî, tarihî ve arkeolojik zenginliklere sahip toplum fertlerinin katılacağı karşılıklı bölgelerarası değişimin yaratacağı sosyal, kültürel kazançlar yanısıra, iç turizmin; iç turizm gelirleri yoluyla bölgelerarası tüketim ve üretim hacımlarını etkileyeceği, gelirin daha adil bir biçimde dağılımına tesir edeceği ve nihayet böl-gelerarası dengeli bir kalkınma politikasının uygulanmasına yardımcı olacağı tabiidir..
Dış turizm veya uluslararası turizm, en geniş anlamıyla, turizmin teorik tanımının gerektirdiği şartlar dahilinde farklı kültüre sahip insanların, çeşitli amaçlarla niîlî sınırlan aşarak değişik ülkelerde bulunan seyahat yörelerinde gerçekleştirdiği karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik mübadeledir. Dış turizm yoluyla, turizm olayını meydana getiren bir ferdin kendi kültürünü dışarı taşıması, seyahat ettiği ülke toplumunun kültürünü alması turizmin tabiî bir sosyo – kültürel sonucudur. Bununla beraber, İktisadî fonksiyonu itiba-rile, o ferdin ziyaret ettiği ülkedeki her harcaması

o ülke için bir gelir kaynağı, diğer bir deyişle ülkenin ödemeler dengesine müspet bir katkı olacaktır. Bu açıdan dış turizm hareketlerini i) Aktif Dış Turizm, ii) Pasif Dış Turizm olarak iki alt bölümde mütalâa etmek mümkündür.

Bir ülke için aktif dış turizm, o ülke millî sınırlarından içeri giren ve keza ülke içindeki harcamaları ile o ülkeye gelir temin eden yabancıların meydana getirdiği turizm olayıdır.

Pasif dış turizm ise söz konusu ülke fertlerinin beraberlerinde millî parayı da transfer ederek millî sınırlar dışına çıkmaları, uluslararası turizm hareketine katılmalarıdır. Binaenaleyh, söz konusu ülkenin aktif dış turizm gelirleri ile pasif dış turizm giderleri arasındaki farkın o ülkenin net turizm döviz gelirlerini meydana getireceği âşikârdır.

Turizm olayını bir başka açıdan, nicelik ve finansman kaynakları bakımından da incelemek mümkündür. Buna göre turizm,

a) Klâsik turizm.

b) Sosyal turizm olarak ikiye ayrılır.

Klâsik turizm, nicelik olarak turizm tarihinin başlamasından beri süregelen, finansmanı turizm olayını yaratan fert ya da fertlerin kendileri tarafından karşılanan turizm nev’idir. Turizm her ne kadar İktisadî faaliyetin temel unsuru olan insanın yaşaması için zorunlu olan çeşitli ihtiyaçlarının tatmin edilmesiyle tezahür eden bir olay olarak tanımlanırsa da; gezme, dinlenme, seyahat etme gibi fizikse! ihtiyaçların, beslenme gibi biyolojik ihtiyaçlar kadar hayatî önemi haiz olduğunu iddia etmek hayli güçtür. Bu nedenle seyahat etme veya turizm olayını meydana getiren diğer faaliyetlere katılma, aslında toplumun belirli bir gelir düzeyinin üzerindeki fertleri tarafından yapılan veya daha ziyade onlar tarafından gerçekleştirilen bir tüketim nev’idir. Diğer bir ifade ile klâsik anlamda turizm, finansmanı turizm olayına katılan fertler tarafından karşılandığı sürece yüksek gelirli kişilere has bir tüketim olma özelliğini muhafaza etmiştir. Buna karşıt olarak sosyal turizm, özellikle On Dokuzun-uc Yüzyılın sonlarına doğru gelişen sosyal fikir akımlarına paralel olarak çalışan kitlelerin çalışma koşullarında daha az çalışma saati, âzami yaş haddi, ücretli tatil gibi geniş haklar elde etmesiyie gelişmiş bir turizm nev’idir. Bu itibarla sosyal turizm geniş anlamda; daha ziyade dar gelirli, özellikle çalışan toplum fertlerinin çalışma koşullarına bağlı olarak genellikle turizm arz -talep kurallarının dışında meydana getirdiği bir turizm çeşididir.

Turizmin bir başka sınıflandırılmasında esas olarak alınması gereken kıstas turizm olayını meydana getiren fertlerin kantitatif niteliğidir. Buna göre turizm, i) Ferdi turizm ve ii) Kitle turizmi olarak ikiye ayrılır.

Ferdi turizm, ifadeden de anlaşılacağı üzere, fertlerin ya tek veya aile efradıyla birlikte veyahut kişilerin ferden biraraya gelmesiyle meydana getirdikleri bir turizm çeşididir. Ferdî turizmde bilinçli bir gruplaşma, turizm olayının dinamik unsuru olan seyahatin meydana getirilişinde şuurlu bir teşkilatlanma yoktur. Kitle turizminde ise hakim olan Özellik teşkilatlanmadır. Kitle turizmi asgarî 15-20 kişilik, önceden organize olmuş bir grubun, başlangıcından sonuna kadar gerek malî portesiyle ve gerekse muhtevası ile organize olmuş bir program çerçevesinde meydana ‘getirdiği bir turizm türüdür. Bu nev’i turizmde, turizm olayına katılan bir ilâve unsur, organizasyonu gerçekleştiren seyahat organizatörüdür (tour operator).

Turizm olayını meydana getiren fertlerin kantitatif niteliği bakımından ve özellikle ülkelerin millî turizm politikaları açısından değinilmesi gereken bir diğer turizm çeşidi de seçkinler turizmi diyebileceğimiz turizm nev’idir (selected tourism). Sınırlı turizm arzına karşılık turist sayısı olarak fazla, fakat ülkeye sağlayacağı gelir bakımından yetersiz bir turizm talebini İktisadî politikalarına uygun, bulmayan ülkeler, reklâm ve propaganda gibi araçlarla talepte nitelik bakımından değişiklik yaratarak sayıca az fakat yalnızca yüksek harcama potansiyoline haiz turist akımını celbetmeyi öngören bir turizm politikasını benimseyebilirler.

Turizmi çeşitli kıstaslara göre daha pek çok sınıflandırmalara tabî tutmak mümkündür. Turizm olayını meydana getiren fertlerin amaçlarına göre; 1) Dinlenme turizmi. 2) Kültürel turizm. 3) Dini turizm. 4) Sağlık turizmi. 5) Spor turizmi. 6) Kongre turizmi. 7) Gençlik turizmi. 8) Öğrenci turizmi v.s. olmak üzere bir sınıflandırma yapılabileceği gibi seyahat araçlarına göre de bir ayırım yapmak mümkündür : Karayolu ile yapılan turizm, havayolu ile yapılan turizm ve denizyolu ile yapılan turizm gibi…

Almancası ; Klassifizierung des Fremdenverkehrs,

Fransızcası : , classification des activités touristiques.

İngilizcesi : classification of touristic activities.
(Bk; turizm, turizm tarihi, turizmin İktisadî fonksiyonu, uluslararası turizm kavramı).

Etiketler: , ,

Yorum yazın