Turizmin Ekonomik Etkileri

Turizmin Ekonomik Etkileri Nelerdir – Turizmin Ekonomik Etkileri Hakkında Bilgiler

Turizmin Ekonomik Etkileri, şöyle özetlenebilir ;

Turizm dar anlamıyla yapısındaki üretim ve tüketim fonksiyonları aracılığı ile ekonomileri geniş ölçüde etkiler.

Turizmde tüketim, bir ülkenin turizm arzını meydana getiren alt-yapı ve üst-yapı tesislerinin veya tabiî, tarihî ve arkeolojik zenginliklerin meydana getirdiği maddî; o ülke toplumunun sosyal, kültürel ve ahlâkî hasletlerinin oluşturduğu manevî değerlerden, ya da o ülkeyi ziyaret eden tüketicilerin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetlerden azamî tatminin sağlanmasıdır. Turizmde üretim ise gayet elâstik bir talebe sahip yerli ve yabancı tüketicinin o ülkeyi ziyareti esnasında duyacağı ihtiyaçlara cevap verecek mal ve hizmetlerin meydana getirilmesidir. O halde. Ekonomik olay olarak nitelediğimiz turizmde bir üretim faaliyeti, hizmet üretimi söz konusudur. Diğer bir deyimle, turizm hizmet üreten bir endüstridir. Turizm olayının bütün bu ekonomik veçheleri turizm iktisadının konusunu teşkil eder.

Genel anlamda turizmin İktisadî fonksiyonu, onun ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ile belirlenir.

Turizmin ülke ekonomisi üzerindeki en belirgin İktisadî etkisi ödemeler dengesi etkisidir. Dış aktif turizm gelirleri ülkeye yabancı kaynaklardan para ithali olarak ödemeler dengesini olumlu yönde etkiler. Ancak bu etkinin gerçek anlamda olumluluğu bu gelirlerin net döviz kazancı olmalarına bağlıdır. Diğer taraftan turizm hareketlerinin ülke ekonomisi içinde yarattığı gelirler yoluyla o ülkenin millî gelirini de müspet olarak etkilediği bir vakıadır. Bu etki, turizm sektöründe, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin turizm sektörlerinde çoğaltan katsayısı ile daha belirginlik kazanır. Turizm sektöründe çoğaltan katsayısına yüksekliği (Avrupa’ klâsik turizm ülkelerinde 7-8 birime ulaşmaktadır) turizm gelirlerinin turizm hareketlerinin niteliğimden ötürü yüksek bir devir hızına sahip olmasından ileri gelmektedir.

Turizm, turizm hareketlerinin mahiyeti itibarı ile bölgelerarası gelir dağılımını etkiler; gelirin ülke ekonomisi İçinde daha rasyonel bir biçimde dağılımına destek olarak dengeli kalkınma politikasının gerçekleşmesine yardımcı olur.

Turizmin esas itibarı ile bir hizmet üreten endüstri olması nedeniyle turizm sektöründe mekanik ve otomatik üretim faaliyetinin imkân bulması çok sınırlıdır. Diğer bir ifade ile. turizm sektörü emek-yoğun bir sektördür. Onun bu özelliği ülkenin istihdam sorununu çözümleyici bir mahiyet arzettiği gibi onu bir istihdam politikası aracı haline getirmektedir. Kaldı ki turizm, yalnızca turizm sektörü içinde değil, turist harcamalarının aktığı turizm sektörüyle ilgili bütün diğer sektörlerde de istihdam yaratıcı etkisini gösterir.

Almancası : wirtschaftliche Funktionen des Fremdenverkehrs.

Fransızcası : aspects économiques du tourisme.

İngilizcesi : economic aspects of tourism.

(Bk; turizm, uluslararası turizm hareketleri, turizmin sınıflandırılması).

Etiketler: , ,

Yorum yazın